10 tips om kommunikativt ledarskap

Att vara ledare är att kommunicera och på kunskapsföretag har alla medarbetare viktiga ledarroller. Ett kommunikativt ledarskap och tilliten mellan medarbetare är viktiga nycklar till en välfungerande arbetsplats.

Ni kan öka möjligheterna till framgång genom att etablera snällhets- och återkopplingskulturer. Bygg dem enklast på en stabil grund av starka värderingar, genomtänkt organisering och tydlig informationsgivning.

Läs om våra tjänster inom kommunikativt ledarskap.

Lägg grunden

1

Kommunicera syfte och målsättningar

Se till att det inte råder någon tvekan om syftet med er verksamhet – er mission. Påminn om varför det ni gör är viktigt för andra och för samhället. Sätt upp tydliga mål för företaget, grupper och individer. Följ upp målen och uppmärksamma både individuella och gemensamma framgångar.

2

Tydliggör ansvar

Otydliga ansvarsförhållanden skapar osäkerhet, stress och konflikter. Ett av chefens viktigaste uppdrag är att se till att varje uppgift endast har en ansvarig. Delegera med tydliga mål och ge stor frihet i valet av tillvägagångssätt. Att som chef detaljstyra hur någon ska ta sitt ansvar är ett säkert sätt att minska motivationen hos en kompetent medarbetare.

3

Uppmuntra till samarbete

Det är bara genom medarbetarnas samarbete som ett företag kan bli starkare än summan av individerna som jobbar i det. Samarbete och hjälpsamhet mellan kollegor bör premieras i lönekriterier, bonussystem och genom tydliga kvalitetsrutiner.

Exempel: Westanders kollektiva bonusprogram innebär att 40 procent av rörelseresultatet används till vinstdelning – lika för alla anställda. Vinstdelningens syfte är att uppmuntra till prestationsinriktat samarbete.

4

Informera tydligt

Den som har insyn i företagets utveckling och beslut har större möjligheter att ta ansvar för helheten. Rapportera regelbundet om ekonomiska delresultat och andra nyckeltal, gärna på vecko- och månadsbasis. Sätt in siffror och statistik i sitt sammanhang och berätta vad de betyder för möjligheterna att nå era mål.

Bidra till en snällhetskultur

5

Säg hej till alla

Hälsa på dina kollegor när ni träffas första gången under dagen. Det kan låta banalt, men ett enkelt ”hej” är ett förvånansvärt kraftfullt sätt att bidra till ett positivt samarbetsklimat. När alla pratar med varandra ökar tilliten, samhörigheten och kunskapen om kollegornas kompetens.

6

Bjud på din hjälp

Låt inte tidsbrist gå ut över din hjälpsamhet mot andra. När en kollega ber dig om hjälp har du stora möjligheter att bidra. Svara hellre ”Ja, berätta vad det handlar om” och resonera om när det behöver göras än ”Det beror på vad det är” eller ”Nej”. Beklaga om du inte hinner hjälpa till.

7

Våga göra fel

Berätta öppet för dina kollegor när du gör misstag eller misslyckas med något i jobbet. Vi kan lära av misstag och det bygger förtroende när alla vågar vara öppna. Genom att berätta om dina misslyckanden hjälper du andra att sänka garden.

Bidra till en återkopplingskultur

8

Ge mycket beröm

Beröm stärker självförtroendet, engagemanget och samhörigheten. Slösa med uppskattning när kollegorna har gjort något bra. På en välfungerande arbetsplats får medarbetarna höra minst fem gånger så många positiva kommentarer som kritik. Ge beröm såväl i enskilda möten som inför andra och gärna när kollegan inte är närvarande.

9

Ge konstruktiv kritik

Framför kritik i enrum och i nära anslutning till den händelse du reagerat på. Tänk noga igenom hur du kan framföra ditt budskap konstruktivt. Beskriv först händelsen sakligt, konkret och specifikt. Berätta om din egen känsla, hur du reagerade och varför detta är viktigt för dig. Var slutligen tydlig med vilken förändring du önskar. Tala bara för dig själv och undvik orden alla, man, alltid och aldrig.

10

Bjud in till kritik

Det är jobbigt att ge konstruktiv kritik, och mycket enklare att låta bli. Bjud därför själv in till synpunkter: ”Vad gjorde jag bra och vad hade jag kunnat göra bättre?” Tacka alltid för kritik, eftersom den är en möjlighet till kompetensutveckling. Fundera i lugn och ro igenom om du tycker att kritiken är berättigad eller inte. Återkoppla sedan om hur du vill agera framöver.

Exempel: På Westander uppmuntrar vi kontinuerligt våra kollegor att ge konstruktiv kritik, bland annat i anslutning till varje kundmöte. Alla anställda förväntas bidra till kollegornas kompetensutveckling och företagets konkurrenskraft.