5 tips om målgruppsanalys

En målgruppsanalys är en bra utgångspunkt för företag och organisationer som vill nå fram med sina budskap. Alltför ofta är vi hemmablinda och tror att vi vet allt om vår målgrupp eller att den vi talar till är ungefär som vi själva.

Målgruppsanalysen bidrar till att kartlägga olika målgruppers behov och önskemål samt till att analysera vilka budskap som bör kommuniceras gentemot olika grupper.

Läs om våra tjänster inom målgruppsanalys och hör gärna av dig till Johanna Wilkens om du vill ha fler tips.

1

Bestäm hur resultatet ska användas

Börja med att formulera tydliga syften med analysen. Möjliga syften kan vara att effektivisera kommunikationen internt och externt, eller att utveckla den egna organisationen. Gör en konkret lista över vilka förändringar som analysen ska bidra till. Utifrån denna lista kan ni sedan utforma upplägg och frågeställningar för analysen.

Exempel: När Brandskyddsföreningen gjorde en målgruppsanalys av befintliga och möjliga medlemmar var syftet att utveckla nya medlemserbjudanden, målgruppsanpassa medlemskommunikationen samt att stärka den interna organisationen för medlemsvärvning och medlemsvård.

2

Gör en nollmätning

Utforma en kvantitativ enkät där ni ställer få och tydliga frågor kopplade till ert varumärke och huvudbudskap. Formulera frågorna så att mätningen kan användas i pr-arbetet för att lyfta fram det ni vill uppnå. Genom att testa enkäten på ett urval av målgruppen minskar ni risken för missförstånd och oklarheter i frågorna och svarsalternativen.

3

Genomför intervjuer

Enskilda intervjuer med nyckelpersoner gör att ni får en djupare förståelse för hur företaget eller organisationen uppfattas. Använd intervjuerna till att reda ut eventuella oklarheter från nollmätningen. Låt intervjupersonerna vara anonyma. Då ökar ni chansen att få viktiga kritiska kommentarer.

4

Genomför fokusgrupper

I en fokusgrupp ges möjlighet att stöta olika åsikter och uppfattningar mot varandra. Låt deltagarna först associera fritt kring ämnet. Det ger viktiga och ibland oväntade idéer att följa upp. Fortsätt med precisa frågor om exempelvis hur varumärket upplevs, vad som skulle förbättra uppfattningen om varumärket och hur ni bäst kan nå ut med kommunikation till målgruppen.

5

Ta fram en handlingsplan

Sammanställ resultatet från undersökningarna i en kort rapport. Vilka konsekvenser får målgruppsanalysen för er kommunikation? Ta fram en konkret och kronologiskt uppbyggd handlingsplan för en mer målgruppsanpassad kommunikation. Ställ nollmätningens enkätfrågor varje år för att mäta effekten av ert arbete.