Sju skäl att delta i samhällsdebatten

Sju av tio svenskar, 70 procent, vill att fö­retagen ska delta mer i samhällsdebatten. Det visar en Sifoundersökning beställd av oss på Westander. Varför är det egentligen viktigt för ett företag att delta i debatten? Vi brukar framhålla sju skäl som kombine­rar samhälls- och affärsnytta.

Samhällsnytta

1

Bättre politiska beslutsunderlag

När ett företag tar ställning i samhällsfrå­gor med en tydlig koppling till den egna verksamheten så välkomnas detta av po­litikerna. Företaget kan med sin expertis bidra med information, ge fler perspektiv och skapa bättre politiska beslutsunderlag.

2

Ökat samhällsengagemang

Företag består av människor, som när de deltar i debatten inte kan undgå att bli en­gagerade. Samhällsengagerade människor tänker långsiktigt, får ökad kunskap och ser affärsmöjligheter som också bidrar till att lösa samhällsproblem.

Affärsnytta

3

Bygger varumärket

Deltagande i samhällsdebatten är den ulti­mata varumärkesbyggaren. Det har högre trovärdighet än betald annonsplats, är mer kostnadseffektivt och skapar mer förtro­ende. Att ta ställning externt uppmuntrar dessutom till ansvarstagande internt och minskar risken för förtroendekriser.

4

Stärker företagskulturen

Ett företag som deltar i debatten tvingas reflektera kring hur verksamheten bidrar till en positiv samhällsutveckling. Det stärker företagskulturen. Som anställda känner vi engagemang och stolthet när vi upplever oss som del av ett sammanhang.

5

Fördjupar kundrelationer

Engagerade och stolta medarbetare skapar ökad kundnytta och fördjupade kundrela­tioner. Som kunder betalar vi gärna mer till företag som kombinerar hög kvalitet med uttalade ambitioner att bidra till en positiv samhällsutveckling.

6

Skapar nya affärsmöjligheter

Genom att delta i debatten kan företaget få nya perspektiv, höja sin kompetens och knyta värdefulla externa kontakter. Stora samhällsutmaningar, som klimatföränd­ringen och integrationen, innebär också nya affärsmöjligheter.

7

Blir mer attraktiv arbetsgivare

Ett företag som tydliggör sitt samhällsengagemang genom att delta i debatten upplevs av många som en mer sympatisk arbetsgivare. Företaget kan enklare rekry­tera rätt personer och behåller medarbe­tarna längre.