Öppenhet

Vi vill bidra till den öppna demokratiska processen. Vi gör pr-verktygen tillgängliga för fler och motverkar lobbying med dolda kunder

Westanders öppenhet gäller inte bara uppdragen, utan allt från det öppet redovisade timpriset till beskrivningen av våra arbetsmetoder i Pr-handboken. Vi tror att öppenheten bygger förtroende.

Öppenheten har också en viktig demokratisk dimension, eftersom cirka en femtedel av vår byråintäkt utgörs av lobbyuppdrag – det vill säga uppdrag som handlar om att påverka politiska beslut.

Westander tillämpar självpåtagna öppenhetskrav för att motverka lobbying med dolda kunder. Det innebär bland annat att vi alltid redovisar våra pågående lobbyuppdrag på hemsidan.

Även Westanders interna verksamhet kännetecknas av stor öppenhet. Vi vill möjliggöra för alla som jobbar på företaget att vara delaktiga i verksamheten och bidra till att skapa bättre beslutsunderlag. Men vi är inte en demokratisk organisation; inom varje ansvarsområde finns alltid bara en beslutsfattare.

Internkommunikationen får mycket höga betyg i den årliga medarbetarstudien, som också visar att våra anställda i mycket hög grad känner sig delaktiga i företagets verksamhet och resultat.

Vad innebär det i praktiken?

– Du kan vara öppen utåt med vilka uppdragsgivare du har. Öppenheten underlättar för dig att känna stolthet över uppdragen och din egen arbetsinsats.

– Du berättar alltid vem som är uppdragsgivare när du tar kontakt för att informera eller påverka en tredje part, till exempel en journalist eller en beslutsfattare.

– Westanders pågående lobbyuppdrag och långsiktiga samarbeten redovisas alltid på vår hemsida. Däremot berättar vi inte för utomstående om enskilda aktiviteter i en specifik lobbykampanj.

– Vi medverkar inte till trollkampanjer, exempelvis användande av anonyma läsarkommentarer och fejkade eller anonyma konton i sociala medier.

– Öppenheten underlättar för dig som konsult att ha ett samhällsengagemang vid sidan av jobbet och undvika möjliga intressekonflikter. Alla kan kritiskt granska om våra konsulter sitter på dubbla stolar.

– Du har insyn i nästan allt som gäller företagets verksamhet och resultat, utom enskilda kollegors måluppfyllelse och löner.

Vem söker vi?

Vi tror att du kan trivas hos oss om du är en öppen och ärlig person. Du vill bidra till en demokratisering av lobbyismen. Och du vill själv kunna berätta om vilka uppdrag du jobbar med.