”Vi vill värna om hälsa och rent vatten”

”Vi vill värna om hälsa och rent vatten”

Publicerad i Pr-handboken 2018

VVS-Fabrikanternas Råd är branschorganisation för VVS- och VA-industrin. En viktig fråga för branschen är miljö- och hälsoriskerna med att det finns flera hundra tusen svenska fastigheter som har undermålig rening av sitt avloppsvatten.

– Enskilda avlopp med dålig eller obefintlig rening bidrar till övergödning och riskerar att sprida smitta till badsjöar och dricksvattenbrunnar. Vi opinionsbildar för att den kommande lagstiftningen även ska omfatta befintliga avlopp, säger Anders Mårtensson, vd för VVS-Fabrikanternas Råd.

I Sverige finns 950 000 fastigheter med avlopp som inte är anslutna till kommunens avloppsnät. Av dem beräknas 350 000 vara undermåliga, varav 180 000 olagliga. Med dagens takt skulle det ta 45 år att åtgärda alla undermåliga avlopp.

– Vi vill också uppmuntra alla villaägare att ta reda på vad de har för avloppsanläggning och säkerställa att reningen håller en tillräcklig standard. På så sätt kan vi underlätta kommunernas arbete och bidra till att öka åtgärdstakten, säger Anders Mårtensson.

Miljö- och energidepartementet förbereder en ny, bindande lagstiftning som kommer att ersätta dagens allmänna råd för små avlopp. VVS-Fabrikanternas Råd vill ställa tuffare miljökrav på enskilda avlopp och opinionsbildar kring frågan för att skapa en acceptans för ökade miljökrav hos allmänheten.

– Tillsynen av enskilda avlopp i Sverige är bristande och har varit det under en längre tid. Det är därför mycket viktigt att regeringen säkerställer att det nya regelverket leder till en ökad åtgärdstakt och en skarpare tillsyn, säger Anders Mårtensson.

Foto: VVS-Fabrikanternas Råd

Läs mer om samarbetet med Westander.