10 tips om att förankra varumärket

Intern förankring är en nyckel till att kvalitetshöja ert varumärkesarbete. Ni vet att ni har lyckats när chefer och medarbetare använder budskapen konsekvent och med stor uthållighet.

Läs mer om vår heldagskurs Varumärkesstrategi och hör gärna av dig till Katalin Herngren om du vill ha fler tips.

1. Lyft fram syftet

Prata mycket om syftet med att ha en praktiskt användbar varumärkesplattform – att skapa intern stolthet och göra företaget mer attraktivt. Då ökar motivationen att bidra.

2. Ställ enkla frågor

Förenkla varumärkesspråket och ställ enkla frågor i en enkät till medarbetarna: Vad är det ni gör egentligen? Varför är er verksamhet så viktig? Vad skiljer er från konkurrenterna?

3. Genomför en workshop

Samla nyckelpersoner inom företaget i en workshop för att ta fram innehållet till varumärkesplattformen. Kvaliteten blir högre om deltagarna får processa skissartade formuleringar som tagits fram på förhand.

4. Undvik floskler

Säkerställ att formuleringarna blir praktiskt användbara genom att undvika floskler och alltid ställa en kontrollfråga: Kan vd använda formuleringarna i en intervju med media?

5. Be om förbättringsförslag

Ta fram ett utkast till varumärkesplattform och be medarbetarna om förbättringsförslag. Synpunkter kan samlas in via en enkät, på interna möten eller vid en utställning i lokalerna.

6. Besluta i ledningsgruppen

Betona att varumärkesplattformen är ett viktigt styrinstrument och säkerställ att ledningsgruppen beslutar om texten. Det är inte konsensus eller majoritetsbeslut som gäller.

7. Samordna styrinstrument

Se till att skapa överensstämmelse mellan varumärkesplattformen och andra styrinstrument. Ni kan exempelvis behöva anpassa lönekriterier eller mallar för utvecklingssamtal.

8. Budskapsträna medarbetarna

Gör medarbetarna till ambassadörer genom att låta dem träna på att framföra budskapen i varumärkesplattformen. Målet är att alla ska kunna presentera företaget på samma sätt.

9. Levandegör kontinuerligt

Etablera rutiner för att kontinuerligt levandegöra varumärkesplattformen. Ni kan exempelvis göra en årlig översyn av nyckelformuleringarna eller ha regelbundna diskussioner på interna möten.

10. Mät varje år

Ställ en årligen återkommande fråga till både målgruppen och medarbetarna om hur ni lever upp till kärnan i varumärket. Genom att synliggöra resultatet av varumärkesarbetet bidrar ni till fokus och uthållighet.