10 tips för pr i hela landet

Det som ligger nära oss har ett större nyhetsvärde. Med lokala nyhetsvinklar och riktade inlägg i sociala medier kan ni nå långt utanför storstadsmedierna.

Läs mer om vår heldagskurs Skapa mer publicitet och hör gärna av dig till Sebastian Stjern om du vill ha fler tips.

1. Lokalanpassa pressmeddelandet

Skapa lokalt anpassade versioner av ett pressmeddelande med hjälp av statistik på läns- och kommunnivå. Använd om möj­ligt länets eller kommunens namn i rubrik och ingress.

2. Vinkla debattartikeln lokalt

Korta ner och skriv om en debattartikel till flera olika artiklar med kommunal el­ler regional vinkel. Lokalmedias debattsidor är ofta en bra kanal för att nå beslutsfattare i kommuner och regioner.

3. Använd sociala medier

Skriv inlägg kopplade till de lokala nyhe­terna och debattinläggen för era sociala kanaler. Sponsra inläggen för att rikta dem mot det område i landet som ni vill nå.

4. Utse lokala talespersoner

Underlätta för lokalmedia och öka chan­serna till genomslag genom att utse lokala talespersoner. Låt dem vara kontaktperso­ner i pressmeddelanden och medunder­tecknare av debattartiklar.

5. Ge tydliga ramar

Ta fram enkla och tydliga budskap för att hjälpa era lokala talespersoner. Med tydliga ramar kan ni ge stor frihet till talespersonerna att sköta medierelationerna på lokal nivå.

6. Medieträna talespersonerna

Utveckla kompetensen hos de lokala tales­personerna genom att regelbundet medieträna dem. Det skapar trygghet och ger konkreta verktyg för att hantera intervjuer på ett förtroendeingivande sätt.

7. Hitta rätt journalister

Kontakta lokala journalister som har ett specialintresse för era frågor. Etablera re­lationer till dem och förklara vilket slags lokalanpassat material ni kan erbjuda.

8. Använd lokala case

Hjälp nyhetsredaktionen att hitta ett lo­kalt case, med en intervjuperson som är berörd av er fråga. Genom att erbjuda en lokal intervjumöjlighet kan ni underlätta journalistens jobb.

9. Ställ lokala opinionsfrågor

Beställ lokala opinionsundersökningar kopp­lade till syftet med ert pr-arbete. Med en re­gelbundet återkommande fråga kan ni dess­utom visa på trender i den lokala opinionen.

10. Fråga lokalpolitiker

Genomför en enkätundersökning bland politiker på lokal och regional nivå. De flesta kommuner och regioner publicerar mejladresser till politiska företrädare på sina hemsidor.