10 tips om återkopplingskulturen

På en välfungerande arbetsplats pratar kollegor med varandra, i stället för om varandra. Etablera rutiner och metoder för ständig återkoppling mellan kollegorna.

Läs mer om vår heldagskurs Utveckla ditt ledarskap och hör gärna av dig till Birger Lycken om du vill ha fler tips.

1

Prata om syftet

Prata mycket om syftet med att etablera en återkopplingskultur – att den bidrar till medarbetarnas kompetensutveckling och stärker företagets konkurrenskraft. Då ökar motivationen att bidra.

2

Fokusera på beröm

Betona att en god återkopplingskultur bygger på att medarbetarna får höra minst fem gånger så många positiva kommentarer som kritik. Fokus på beröm gör återkoppling mer lustfyllt.

3

Var ett föredöme

Agera föredöme som chef genom att ösa beröm över medarbetarna och framföra kritik på ett konstruktivt sätt. Viktigt är också att ofta efterfråga återkoppling på egna insatser.

4

Coacha medarbetare

Uppmana medarbetare att återkoppla mycket och att aldrig kritisera någon som inte är närvarande. Kritik ska alltid ges direkt till den som är berörd.

5

Utvärdera arbetsinsatser

Uppmuntra medarbetare att alltid utvärdera sina egna arbetsinsatser genom att ställa två frågor: ”Vad gjorde jag bra den här gången? Vad kan jag göra ännu bättre nästa gång?”

6

Ta fram en tipslista

Involvera de anställda i att ta fram en tipslista med praktiskt användbara metoder för återkoppling. Det sänder en signal om hur viktig frågan är för företaget.

7

Använd rekryteringen

Berätta om företagets återkopplingskultur och ställ frågor om återkoppling vid alla rekryteringar. Tydliggör att ni söker personer med god självkänsla, som har lättare att hantera kritik.

8

Introducera nyanställda

Inkludera tipslistan om återkoppling i introduktionsmaterialet till nyanställda. Be nya kollegor att komma med frågor och förbättringsförslag på tipsen.

9

Ställ frågor i utvecklingssamtal

Gör ömsesidig återkoppling till rutin under utvecklingssamtalen. Låt både medarbetare och chef svara på två frågor: ”Vad är jag mycket bra på? Vad kan jag förbättra under det närmaste året?”

10

Gör regelbundna mätningar

Gör en årlig mätning bland medarbetarna: ”I vilken grad tycker du att vi har en god återkopplingskultur?” Använd resultatet för att synliggöra värdet av återkopplingskulturen.