10 tips om involvering

Företag som ständigt vill förändra, förnya och förbättra sin verksamhet behöver involvera sina medarbetare i stora och små beslut. Effektiv involvering skapar delaktighet, ökar engagemanget och höjer kvaliteten.

Läs mer om vår heldagskurs Utveckla ditt ledarskap och hör gärna av dig till Birger Lycken om du vill ha fler tips.

1

Tydliggör ansvar

Se till att varje uppgift bara har en ansvarig person. Gemensamt ansvar, gruppansvar och andra otydliga ansvarsförhållanden slutar ofta i maktkamp eller påtvingad konsensus.

2

Berätta om syftet

Betona att det finns två skäl till involvering: dels att höja kvaliteten på beslutet, dels att skapa förankring så att beslutet kan genomföras effektivt. Ett eventuellt demokratiskt syfte passar bättre inom föreningslivet än på jobbet.

3

Be om idéer

Påbörja gärna beslutsprocessen med att efterfråga många inspel och idéer på hur uppgiften kan lösas. Genom att be om inspel individuellt snarare än i grupp får du en större mångfald av idéer.

4

Efterfråga synpunkter

Ta fram ett tydligt och genomarbetat förslag och testa det på ett fåtal utvalda kollegor. Skicka därefter nästa version på remiss till alla berörda med en kort deadline.

5

Be om konkretion

Uppmuntra den som har synpunkter att lämna konkreta och specifika förbättringsförslag. Det ska helst vara alldeles tydligt vem som bör göra vad.

6

Välj bort möten

Avstå i möjligaste mån från att kalla medarbetare till tidskrävande möten för att lämna synpunkter. Många arbetsplatser lägger för mycket tid på möten, ofta i brist på tydliga ansvarsförhållanden.

7

Undvik konsensus

Var tydlig med att det varken är nödvändigt eller önskvärt att alla blir överens. Konsensuskulturen motverkar oliktänkande, mångfald och kreativitet.

8

Återkoppla på synpunkter

Berätta om slutresultatet när du har övervägt kollegornas synpunkter. Motivera bara dina beslut om det fyller en specifik funktion.

9

Informera fylligt

Ge ofta skriftlig information till alla berörda kollegor. Genom att informera kortfattat och med tydliga rubriker gör du det enkelt för mottagaren att hantera dina meddelanden.

10

Be någon läsa först

Be minst en kollega att kvalitetssäkra din information innan du skickar den till en större grupp. Att ta många kollegors tid och energi i anspråk kräver att du minimerar risken för missförstånd.