10 tips om motivation

På moderna kunskapsföretag är chefens uppgift inte att motivera, utan att skapa goda förutsättningar för medarbetarnas inre motivation. Rättvisa löner är en hygienfaktor, men få går till jobbet bara för pengarnas skull. I stället är självstyrning, kompetens och samhörighet starka motivationsfaktorer.

Läs mer om vår heldagskurs Utveckla ditt ledarskap och hör gärna av dig till Birger Lycken om du vill ha fler tips.

1

Skapa tydliga ansvarsförhållanden

Låt medarbetare styra sitt eget arbete genom att varje arbetsuppgift bara har en ansvarig. Otydliga ansvar leder till osäkerhet, stress och konflikter.

2

Visa tillit

Ge stor frihet för medarbetare att själva bestämma hur de ska nå målen för de egna arbetsuppgifterna. Visa även tillit när det gäller medarbetares tidsanvändning och val av arbetsgrupper.

3

Detaljstyr aldrig

Undvik konsekvent att fatta beslut om detaljer i de uppgifter som du har delegerat. Erbjud i stället stödjande coachning, ge mycket återkoppling och betona att det är medarbetaren som bestämmer.

4

Förvänta dig mycket

Visa att du har högt ställda förväntningar genom att delegera uppgifter som går utanför medarbetarens bekvämlighetszon. Det är jobbigt att förlora fotfästet, men också lustfyllt att utvecklas.

5

Bygg en återkopplingskultur

Främja en kultur där alla kollegor både slösar med beröm och ger konstruktiv kritik. Återkoppling bidrar till ständig kompetensutveckling.

6

Främja förändring

Uppmuntra till ständig förnyelse av arbetsmetoder, processer och rutiner. En stark förändringskultur sporrar medarbetare till personlig utveckling.

7

Tillåt misslyckanden

Skapa ett klimat på arbetsplatsen som tillåter misslyckanden. Då blir det lättare att dels våga göra saker annorlunda, dels lära av sina misstag.

8

Betona verksamhetens syfte

Prata mycket om syftet med er verksamhet och hur ni bidrar till samhället. Det är engagerande att sträva mot ett gemensamt högre mål.

9

Utveckla värdegrunden

Ta fram en värdegrund som tydligt pekar ut vilka värderingar som ska vägleda det dagliga arbetet. Erbjud jobbsökare att bli del av en stark värdegemenskap.

10

Uppmuntra samarbete

Se till att organisering, lönekriterier och andra strukturer främjar samarbete. Effektivt samarbete mellan engagerade kollegor skapar arbetsglädje.