Öppenhetskrav

Konsulter med uppdragsgivare

Öppenhetskrav

Pr-byråer som jobbar med lobbying, det vill säga påverkan av politiska beslut, har ett särskilt ansvar för att respektera och värna om den öppna demokratiska processen. Därför tillämpar vi på Westander självpåtagna öppenhetskrav för att motverka lobbying med dold uppdragsgivare.

Pr-branschens slutenhet är ett demokratiproblem. Aktörer som inte själva vill synas anlitar i dag pr-byråer för att påverka politiska beslut. Pr-konsulterna kan då leverera uppdragsgivarens budskap, på egen hand eller via mellanhänder, utan att ange vem som har betalat och därmed är den egentliga avsändaren.

Lobbying med dold uppdragsgivare kan vilseleda opinioner och ge politiker felaktiga beslutsunderlag. På Westander verkar vi därför aktivt för att berörda parter ska få veta vem eller vilka som står bakom det lobbyingarbete vi bedriver. En offentlig redovisning av uppdragsgivare möjliggör insyn och medial granskning av den professionella lobbyverksamheten.

Westander tillämpar tre konkreta förhållningsregler, som i flera avseenden är mer långtgående än pr-branschföreningen Precis etiska regelverk:

1. Vi redovisar alltid våra pågående lobbyinguppdrag på vår hemsida.

2. Vi berättar alltid vem eller vilka vi företräder då vi kontaktar en tredje part – till exempel en journalist eller en beslutsfattare – i syfte att påverka denna tredje part.

3. Vi medverkar inte till falska gräsrotskampanjer, exempelvis användande av anonyma läsarkommentarer och fejkade eller anonyma konton i sociala medier.

Gränsen för Westanders självpåtagna öppenhetskrav bör också understrykas. Vi menar att en pr-byrå inte har någon allmän skyldighet att för utomstående berätta om de enskilda aktiviteterna i en specifik lobbyingkampanj, exempelvis om byrån eller dess uppdragsgivare har lämnat ett motionsunderlag till en riksdagsledamot, skrivit ett debattartikelutkast till en intresseorganisation eller inspirerat en journalist att skriva en opinionsbildande artikelserie.

Westanders självpåtagna öppenhetskrav går så långt i balansen mellan öppenhet och integritet som vi bedömer att en branschgemensam självreglering borde gå. Samtidigt som öppenhetskraven motverkar lobbying med dold uppdragsgivare är det viktigt att de värnar om rätten att fritt bilda opinion, ta politikerkontakter och påverka politiska beslut.

Vi har under många år opinionsbildat för att pr-byråer öppet ska redovisa sina lobbyinguppdrag. Vi förordar en branschgemensam självreglering och ser ett lagstadgat lobbyregister som ett trubbigt instrument i sammanhanget. Pr-branschföreningen Precis ställningstagande visar dock att branschen inte är villig att själv ta ansvar för de demokratiska problem som lobbying med dold uppdragsgivare skapar.

Vårt förslag är därför att riksdagen inför en frivillig uppförandekod för pr- och lobbykonsulter. Vi är själva övertygade om att det skulle räcka med frivillighet, om initiativet kom från riksdagens sida. Pr-byråerna skulle välja att ansluta sig för att de månar om sina varumärken.

Westander ställer inte motsvarande öppenhetskrav på politiker, journalister och våra uppdragsgivares allianspartner. Men vi uppmuntrar också dessa grupper till öppenhet om var de hämtar sin information och inspiration. Exempelvis har vi i flera debattartiklar uppmanat nyhetsredaktionerna att öppet redovisa hur stora delar av deras nyhetsmaterial som tillkommit på initiativ från lobbyorganisationer och pr-byråer.

Läs om vår sekretess »