Annorlundafaktorer

Westander är på många sätt en annorlunda pr-byrå. Vi vill vara ”de snälla pr-konsulterna” även i våra grannländer. Vi tror att de 22 faktorerna nedan är viktiga för att Westandermodellen ska fungera fullt ut.

1. Utgå från engagemang
Ta bara uppdrag som ni själva sympatiserar med. Konsulternas personliga samhällsengagemang ökar nyttan för uppdragsgivaren.

2. Ge totalt kundansvar
Skapa en platt organisation där konsulterna har totalt kundansvar. En kundansvarig konsult är då första linjens chef och ensam ansvarig för alla beslut som rör samarbetet.

3. Sök samhällsengagerade
Se företaget som en plattform för samhällsengagerade personer som själva vill åstadkomma något med sina arbetsinsatser. Då bidrar ni till en positiv samhällsutveckling.

4. Rekrytera erfarenhet
Anställ enbart konsulter med flerårig praktisk erfarenhet, som i hög grad kan gå in och avlasta och stötta varandra. Bygg en maximalt flexibel organisation med ett minimum av toppstyrning.

5. Låt konsulterna affärsutveckla
Uppmuntra era konsulter att utveckla företagets nya tjänster utifrån egen kompetens och eget engagemang. Undvik strategiska val av tjänste- och kundinriktning i ledningsgruppen.

6. Praktisera öppenhet
Redovisa lobbyuppdragen på hemsidan och säg nej till trollkampanjer. Ge de anställda insyn i nästan allt utom enskilda kollegors måluppfyllelse och löner.

7. Välj hög kvalitet
Konkurrera inte med lågt pris, utan med hög kvalitet och nöjda uppdragsgivare. Kvalitetsbyrån har bättre förutsättningar än lågprisbyrån att erbjuda kunderna kvalificerad rådgivning och de anställda en god personalpolitik.

8. Använd enhetligt timpris
Tillämpa ett öppet redovisat timpris som är lika för alla konsulter, tjänster och kunder. Då kan kundansvarig enkelt skräddarsy arbetsgruppen efter uppdragets behov för stunden.

9. Säg nej till gratisjobb
Tacka konsekvent nej till såväl arvodeslöst kreativt arbete i pitcher som löpande pro bono-samarbeten. En byrå som jobbar gratis devalverar sina anställdas kompetens.

10. Ta fram en Pr-handbok
Publicera en kostnadsfri Pr-handbok och gör pr-verktygen enkelt tillgängliga för alla på er hemsida. Ju fler som engagerar sig i debatten, desto bättre är det för demokratin.

11. Avtalsbind aldrig kunden
Bind inte era kunder vid avtal och fakturera enbart för arbetad tid. Kunden ska vara fri att när som helst avbryta samarbetet utan några kostnader utöver redan nedlagda timmar.

12. Genomför enhetsrotationer
Uppmuntra era konsulter att byta enhet och chef regelbundet, som ett viktigt verktyg för kompetensutveckling. Uthållig förändring har ett högre syfte, sker i små steg och bygger på trygghet.

13. Genomför vinstdelning
Inför ett kollektivt bonussystem, lika för alla, som omfattar 40 procent av rörelseresultatet. Vinstdelning uppmuntrar till prestationsinriktat samarbete.

14. Ha en lönekatapult
Tillämpa en spärr mot övervinster som ett led i en långsiktig vinstmaximering. Låt all eventuell vinst över en rörelsemarginal på 10 procent av byråintäkten gå till kollektiv vinstdelning och utgöra beräkningsgrund för nästa års lönehöjningsutrymme.

15. Motarbeta övertid
Motverka aktivt en osund övertidskultur, exempelvis genom riktlinjer om att inte kontakta kollegor i jobbärenden utanför kontorstid. Det är bra för både anställda och kunder.

16. Uppmuntra ersättlighet
Understryk att kundansvarig förväntas involvera sina kollegor och eftersträva att göra sig själv ersättlig i samarbetet. Det minskar negativ stress, bidrar till metodutveckling och garanterar kontinuitet i samarbetet.

17. Fakturera högst 75 procent
Coacha en konsult som ligger över 75 procent i beläggningsgrad om att ta ner sin beläggning. Det främjar kvalitet över tid och ger ledig kapacitet för akututryckningar.

18. Säkerställ kundlöneparitet
Låt konsultarvodet följa kundernas löneutveckling genom timprishöjningar vart fjärde år. Säkra kundlöneparitet för att upprätthålla er positionering som kvalificerad rådgivare.

19. Ha nolltolerans mot gnäll
Acceptera inte svepande kritik utan tydlig mottagare eller kritik riktad mot enskilda bakom ryggen på dem. Gnäll äter energi, underminerar ansvarstagande och motverkar förändring.

20. Gör snällhetsenkäter
Genomför en årlig medarbetarenkät för att kartlägga era snällhetsutmaningar. Använd resultatet för att bygga en lönsam snällhetskultur på arbetsplatsen.

21. Delta i debatten
Lev som ni lär och delta själva i bransch- och samhällsdebatten. Det stärker företagskulturen och ni blir en mer attraktiv arbetsgivare.

22. Genomför kundundersökningar
Uppmuntra era kundansvariga konsulter att använda en årlig kundundersökning som ett kvalitetsverktyg. Förfina undersökningen varje år så att konsulterna får bästa möjliga vägledning till framgång.

Patrik Westander, 2022-12-22