Förändringsstrategi

Vår förändringsstrategi ska bidra till att Westander fördubblar byråintäkten på sju år och skapar ännu mer samhällsnytta.

Inom ramarna för Westanders kärnverksamhet uppmuntrar vi våra konsulter att själva utveckla sina arbetsmetoder och företagets nya tjänster utifrån egen kompetens och eget engagemang. Westander ska vara en arbetsplats där driftiga och innovativa medarbetare känner stor frihet att själva testa nytt och experimentera sig fram.

Uthållig förändring har ett högre syfte, sker i små steg och bygger på trygghet. Westanders högre syfte är ett ökat samhällsengagemang. Vi skapar ett kontinuerligt förändringstryck genom att vart fjärde år höja konsultarvodet i takt med kundernas löneutveckling. Samtidigt möjliggör vi trygghet genom en stabil värdegrund som vägleder det dagliga arbetet.

Vi arbetar systematiskt med att bygga en effektiv och lönsam snällhetskultur på arbetsplatsen. Westanders snällhetskultur handlar inte om mesighet, kravlöshet eller konflikträdsla, utan om att vilja andra väl. Vår företagskultur både stöttar och utmanar oss till förändring.

Strategin är inspirerad av Harvardprofessorn Gary Pisanos forskning kring företagskulturens betydelse för uthållig förändring och mer specifikt av det han kallar den framgångsrika innovationskulturens fem paradoxer.

Enligt Gary Pisano är stöttande beteenden nödvändiga, men inte tillräckliga, för att etablera en förändringskultur. Uthållig förändring behöver också en tydlig motvikt i form av beteenden som ställer krav och utmanar oss.

Så här tolkar vi på Westander innovationskulturens fem paradoxer i vår verksamhet:

1. Tolerans för misslyckande
Välviljan skapar ett klimat på arbetsplatsen som tillåter misslyckanden. Vi pratar ofta om vikten av att våga testa och om förändringens egenvärde, eftersom vi också kan lära av misstag. Vi vill misslyckas ofta, snabbt och billigt.

… och mycket höga kompetenskrav
Westander har ett enhetligt timpris för alla konsulter. Vi anställer enbart kvalificerade rådgivare som kan skapa sin egen efterfrågan i pr-marknadens övre kvalitetssegment. En nyanställd måste klara av att göra sina arbetsinsatser efterfrågade hos kundansvariga kollegor.

2. Vilja att testa nytt
Vi förväntar oss att konsulten ska vara flexibel i en specifik situation och alltid skräddarsy sina arbetsmetoder. Företagsledningen gör inga egna strategiska val av tjänsteinriktning. Det finns ingen ”Westanders arbetsmetod” och alla uppmuntras att affärsutveckla.

… och hög grad av självdisciplin
Westander har ett enhetligt timpris för alla tjänster. Utvecklingsarbetet behöver snabbt vara lönsamt och sker därför huvudsakligen i säljprocesser och kundsamarbeten. Vi tillämpar ett beläggningsmål på 75 procent och ett beläggningskrav på 50 procent.

3. Psykologisk trygghet
Snällhetskulturens mål är att du ska känna dig helt trygg med att alla dina kollegor vill dig väl. Du ska kunna acceptera din egen otillräcklighet. Öppenhet är det bästa sättet att bygga förtroende och det ligger i ditt eget intresse att inte mörka misslyckanden och svagheter.

… och konstruktiv kritik
Westander har rutiner och metoder för ständig återkoppling mellan kollegor. Vår nolltolerans mot gnäll innebär att vi aldrig accepterar kritik mot en kollega som inte är i rummet, utan insisterar på att budskapet framförs direkt till den som är berörd.

4. Samarbete
Vi har ett kollektivt bonussystem och individuella lönekriterier som främjar samarbete. Med vårt enhetliga timpris kan kundansvarig enkelt skräddarsy arbetsgruppen efter uppdragets behov för stunden. I alla samarbeten ingår minst två konsulter.

… och eget ansvar
Westander tillämpar totalt kundansvar. En kundansvarig konsult leder och fördelar det dagliga arbetet och är ensam ansvarig för alla beslut som rör samarbetet. Alla konsulter ansvarar själva för att hitta nya uppdrag och erbjuda hjälp i kollegornas kundansvar.

5. Platt organisationskultur
Vi ska vara en platt och maximalt flexibel organisation med ett minimum av toppstyrning. Westander anställer enbart konsulter som snabbt kan ta ett totalt kundansvar, själva utse sina arbetsgrupper och vara första linjens chefer.

… och starkt ledarskap
Westander avråder från ett beslutsfattande som eftersträvar enighet. Inom varje ansvarsområde finns alltid bara en beslutsfattare. Vi tror att effektiv involvering med tydliga ansvarsförhållanden skapar delaktighet, ökar engagemanget och höjer kvaliteten.

Vår förändringsstrategi revideras årligen. Samtliga anställda deltar i revideringen, som leds av företagets vd.

Patrik Westander, 2023-01-16