Hållbarhet

Gemensamt för oss som jobbar på Westander är att vi vill bidra till en positiv samhällsutveckling. Företaget är en stabil plattform för samhällsengagerade personer som själva vill åstadkomma något med sina arbetsinsatser.

Westander bidrar på olika sätt till en miljömässigt, socialt och demokratiskt hållbar utveckling. Vi vill vara ett långsiktigt vinstmaximerande företag. Här är tolv hållbarhetspunkter som är särskilt viktiga för vår verksamhet.

1. Positiv samhällsutveckling
Westander har lagt till en egen fråga om samhällsnytta i undersökningsföretaget Regis årliga medarbetarstudie: ”I vilken grad upplever du att din egen arbetsinsats/arbetsuppgifter bidrar till en positiv samhällsutveckling?” 2022 blev betyget 8,7 på en tiogradig skala. Företagsledningen utser varje år en topp tio-lista över kundsamarbeten som har lämnat viktiga bidrag till en positiv samhällsutveckling.

2. Kundsamarbeten
På Westander tar vi bara uppdrag som vi själva sympatiserar med. Vi söker aktivt uppdrag med en positiv inverkan på miljön. Inom särskilt miljöbelastande sektorer undviker vi samarbeten med leverantörer och potentiella uppdragsgivare som inte tar ett aktivt miljöansvar. I alla relevanta uppdrag strävar vi efter att bidra till att minimera våra kunders miljö- och klimatpåverkan.

3. Specialistenheter
Omkring 40 procent av Westanders byråintäkt kommer från två enheter med tydlig miljöprofil. Westander Hållbarhet är specialiserad på hållbarhetskommunikation och hjälper företag att stärka varumärket, inspirera andra och driva hållbarhetsarbetet framåt. Westander Klimat och Energi analyserar, opinionsbildar och påverkar utvecklingen inom klimat- och energiområdet.

4. Transporter
Westander eftersträvar att välja de mest klimateffektiva transportsätten. Vi väljer kollektivtrafik och cykel framför taxi och bil. När taxi anlitas väljer vi i första hand bolag med stor andel miljöbilar, som drivs med biogas, etanol eller el. Vi undviker i möjligaste mån flygresor. I de fall då bud anlitas, väljer vi i första hand företag som enbart använder cykelbud och miljöbilar.

5. Balans i livet
Westander vill vara pr-branschens bästa arbetsplats, inte minst för högpresterande småbarnsföräldrar. Vår filosofi är att man ska kunna ha ett roligt, ansvarsfullt och krävande arbete utan att behöva jobba övertid. I medarbetarstudien 2022 fick frågan om ”balans i livet” betyget 9,1 på en tiogradig skala. Vi tror att personer med balans i livet har trevligare på jobbet, arbetar mer fokuserat och levererar med högre kvalitet.

6. Lönemålet topp tre
Westander har som lönemål att tillhöra topp tre i personalkostnader per anställd vid en jämförelse med de 26 medlemsföretagen i pr-branschföreningen Precis. Tack vare ett enhetligt timpris på 2 700 kronor kan vi erbjuda våra anställda såväl balans i livet som en god lön, vinstdelning och den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP. Under 2021 kom Westander på åttonde plats i löneligan.

7. Nej till gratisjobb
Westander tackar konsekvent nej till löpande pro bono-samarbeten och andra former av välgörenhet. Det är viktigt för oss att kunna erbjuda våra anställda såväl en god lön som balans i livet. Vi bidrar i stället till att göra pr-verktygen tillgängliga för fler genom Pr-handboken.

8. Lönekatapult och vd-lönekvot
Som ett led i en långsiktig vinstmaximering tillämpar Westander en spärr mot övervinster, den så kallade lönekatapulten. All eventuell vinst över en rörelsemarginal på 10 procent av byråintäkten går till kollektiv vinstdelning och individuella lönehöjningar. Vid årsskiftet 2022/2023 var medianlönen 56 000 kronor, medan vd-lönen var dubbelt så hög på 112 000 kronor.

9. Pr och samhällsnytta
Vi på Westander tror att bra pr bygger på ansvarstagande, skapar förtroende och bidrar till samhällsnytta. I våra samarbeten ställer vi ofta frågor om företagets syfte och existensberättigande. Vi pratar om hur uppdragsgivaren kan stärka varumärket genom att ta ställning i samhällsfrågor. Ju fler som engagerar sig i debatten, desto bättre är det för demokratin, samhällsutvecklingen och tilliten mellan människor.

10. Företagen i debatten
Ett företag som deltar i samhällsdebatten bidrar inte bara med sin expertis till att sprida information, ge fler perspektiv och skapa bättre politiska beslutsunderlag. Företag består av människor, som när de deltar i debatten inte kan undgå att bli engagerade. Samhällsengagerade människor tänker mer långsiktigt, får ökad kunskap och ser affärsmöjligheter som också bidrar till att lösa samhällsproblem.

11. Den demokratiska lobbyisten
Politisk påverkan är en viktig del av demokratin. Samtidigt kan lobbying med dolda kunder vilseleda både allmänheten och politikerna. Westander tillämpar självpåtagna öppenhetskrav för att motverka lobbying med dolda kunder. Vi följer tre tydliga och konkreta regler: Berätta vem kunden är, öppna upp för granskning och säg nej till trollkampanjer.

12. Skatter och bidrag
Westander ser skatter som företagets viktigaste bidrag till finansieringen av ett välfungerande samhälle. Vi eftersträvar en god skatte- och bidragsmoral, som inte syftar till att minimera skatter och maximera bidrag. Westanders ambition är att för varje år bidra med mer till välfärden. Bolagsskatt och sociala avgifter summerade 2022 till rekordhöga 12,1 miljoner kronor.

Patrik Westander, 2023-03-16