Placeringspolicy

Vi bygger en solid ekonomisk grund och skapar anställningstrygghet.

Westanders långsiktiga placeringspolicy omfattar de ekonomiska medel som inte används vare sig i den löpande driften eller som en kortsiktig ekonomisk buffert. Vår policy innebär att dessa medel i huvudsak ska placeras i svenska aktier, samtidigt som vi inom ramen för denna inriktning minimerar risk och avgifter.

Mot denna bakgrund har vi valt en bred svensk indexfond med låg avgift: SEB Sverige Indexnära. Fonden förvaltas passivt och har som målsättning att skapa en utveckling som så nära som möjligt efterliknar sitt jämförelseindex. Westander är företagskund hos SEB, som beskriver SEB Sverige Indexnära på följande sätt:

”Fonden främjar hållbarhetsrelaterade egenskaper genom exkludering av bolag, affärsmodeller och produkter som bedöms påverka klimat, samhälle eller intressenter negativt. Fonden har en aktiv ägarstyrningsprocess som syftar till att driva och påverka utvecklingen i bolagen den investerar i.”

För att Westanders redovisade resultat och egna kapital ska vara så rättvisande som möjligt över tid realiserar vi varje år del av eventuell vinst respektive förlust på de finansiella anläggningstillgångarna. Detta sker genom att vi under november månad varje år säljer halva fondinnehavet och samtidigt återinvesterar motsvarande belopp.

Vår utdelningspolicy innebär att bara hälften av årets resultat efter skatt delas ut till aktieägarna.

Patrik Westander, 2022-10-27