Prisstrategi

För oss är det viktigt att konsultarvodet följer kundernas löneutveckling. Vi kallar det kundlöneparitet.

Vår prisstrategi upprätthåller Westanders positionering som kvalitetsbyrå. Som kvalificerade rådgivare i pr-marknadens övre kvalitetssegment skapar vi mer samhällsnytta än vad vi hade gjort som prispressade resurskonsulter.

Westanders kundlönebaserade och enhetliga prisstrategi är en del av företagets kärna och skapar goda förutsättningar för rätt personer att trivas. Vi vill gärna ge många chansen, men vi är inte rätt arbetsplats för alla.

Vår prisstrategi innebär att Westander

  • vart fjärde år sedan 2006 har genomfört prishöjningar som följer medellönen i Sverige
  • tillämpar ett öppet redovisat timpris som är lika för alla konsulter, tjänster och kunder
  • i september varje år beslutar om företagets timpris för kommande kalenderår.

Syftet är att upprätthålla Westanders positionering som kvalitetsbyrå, maximera nyttan av en platt organisation byggd runt tydliga egna kundansvar och uppmuntra till ständig förändring.

1. Kvalitetsbyrå
Vi konkurrerar inte med lågt pris, utan med hög kvalitet och nöjda uppdragsgivare. Westander upprätthåller hög kvalitet genom att sedan starten år 2000 konsekvent låta konsultarvodet följa kundernas löneutveckling. Som kvalitetsbyrå har Westander bättre förutsättningar än lågprisbyråer att erbjuda kunderna kvalificerad rådgivning och de anställda en god personalpolitik.

2. Platt organisation
Vi anställer enbart konsulter som snabbt kan ta ett totalt kundansvar, själva utse sina arbetsgrupper och vara första linjens chefer. Westander maximerar värdet av en platt organisering genom att tillämpa ett öppet redovisat timpris som är lika för alla konsulter, tjänster och kunder. Då kan kundansvarig enkelt skräddarsy arbetsgruppen efter uppdragets behov för stunden. En platt organisation byggd på enhetligt timpris och totalt kundansvar skapar goda förutsättningar för medarbetarnas självstyrning, kompetensutveckling och samhörighet.

3. Förändringskultur
Vi förändrar, förnyar och förbättrar våra arbetsmetoder – i stort och smått. Westander skapar ett förändringstryck genom att låta konsultarvodet följa kundernas löneutveckling. För att attrahera och behålla högt kvalificerade konsulter vill vi kunna erbjuda en god löneutveckling. Vår kompetens- och metodutveckling behöver vara på minst samma nivå som våra kunders för att vi ska fortsätta vara en kvalificerad rådgivare.

4. Risker med kundlöneparitet
På individnivå finns risken att enskilda medarbetare inte lyckas metodutveckla i takt med ett högre timpris. Resultatet blir då en minskad efterfrågan över tid. En person som över tid kompetensutvecklas i en långsammare takt än kunderna kommer inte att trivas på Westander och inte heller få en god löneutveckling. Konsekvensen blir förr eller senare att personen i fråga söker sig till en arbetsplats där hon eller han bättre kommer till sin rätt.

5. Risker med utebliven prishöjning
Den byrå som misslyckas med att höja sina konsultarvoden förflyttas över tid – vare sig byrån vill eller inte – från kvalificerad rådgivare till prispressad resurskonsult. Om byrån över tid erbjuder en sämre löneutveckling än kunderna så söker sig de mest kvalificerade medarbetarna förr eller senare till kundsidan. Om byråns kompetens- och metodutveckling inte är på minst samma nivå som kundernas så urholkas över tid värdet av rådgivningen.

Det ligger i våra kunders intresse att Westander kan fortsätta vara en kvalificerad rådgivare. Vår prisstrategi revideras årligen. Samtliga anställda deltar i revideringen, som leds av företagets vd.

Patrik Westander, 2022-06-09