10 tips om debattartiklar

Debattartikeln är en bra plattform för den som vill delta i samhällsdebatten. Besvara tre frågor när ni skriver ert debattinlägg: Vem eller vilka vill vi påverka? Vad vill vi konkret att någon ska göra? Varför är det så viktigt?

Läs mer om vår heldagskurs Skapa publicitet och hör gärna av dig till Maja Stridsberg om du vill ha fler tips.

1

Använd dagsaktualitet

Koppla ert budskap till ett ämne som är aktuellt. Det är en fördel om artikeln bör­jar med orden ”I dag …” och knyter an till exempelvis en ny utredning, en riksdags­debatt eller en årsdag.

2

Lansera en nyhet

Presentera en rapport, en undersökning el­ler ny statistik som belyser frågan. Möjlig­heterna till publicering ökar om det finns en nyhet som kan få uppmärksamhet även i andra medier.

3

Presentera ett förslag

Formulera ett konkret och slagkraftigt för­slag på hur ett samhällsproblem kan lösas. Försäkra er om att problemställningen är aktuell, relevant och intresseväckande.

4

Börja med budskapet

Inled artikeln med en rubrik och ingress som tydligt fångar budskapet. En bra in­gress sammanfattar artikeln i ett par me­ningar och presenterar gärna avsändaren.

5

Betona allmänintresset

Argumentera utifrån ett allmänintresse – utan att dölja ett egenintresse – och und­vik all egenreklam. Redogör för hur frågan berör många och använd gärna konkreta exempel.

6

Belys motsättningar

Tydliggör olika ståndpunkter och ställ gär­na någon till svars. Vid ett replikskifte får den person som inleder debatten normalt också skriva en slutreplik.

7

Skriv enkelt

Använd ett språk som är lätt att förstå, med kortfattade meningar och tydliga re­sonemang. Dela in texten i korta stycken, med budskapet som röd tråd och en tydlig poäng i varje stycke.

8

Bädda för fortsättning

Sammanfatta till sist ert budskap, uppma­na till åtgärder eller ställ någon till svars. Avsluta gärna artikeln med en konkret fråga till exempelvis en minister.

9

Sprid artikeln

Följ upp med ett pressmeddelande så snart debattartikeln publicerats och länka till ar­tikeln i sociala medier. Pinga personer som berörs av debatten på Twitter.

10

Var beredda att svara

Förbered ett frågor och svar-dokument som ni kan ha till hands om journalister ringer. Se eventuella repliker som en inbju­dan till att förtydliga budskapet och föra debatten vidare.

11

Antal tecken inklusive mellanslag

Aftonbladet: 3 500
Dagens industri: 2 500, 4 000, 6 000
Dagens Nyheter: 6 200–6 600
Expressen: 3 500
Göteborgs-Posten: 2 400, 4 000, 5 000
Svenska Dagbladet: 6 000
Sydsvenska Dagbladet: 5 000
Flertalet landsortstidningar: 2 500