10 tips om fokusgrupper

Fokusgrupper hjälper er att förstå vilka behov målgrupperna har och hur ni bäst formulerar era budskap för att nå dem. Genom samtal i fokusgrupp tillvaratas den positiva och kreativa dynamik som skapas i en grupp.

Läs om våra tjänster inom målgruppsanalys och hör gärna av dig till Frida Blom om du vill ha fler tips.

1

Bestäm syftet

Tänk igenom varför ni genomför fokusgruppen. Vad är det ni behöver veta och varför? Syftet avgör upplägget och är en viktig information till deltagarna.

2

Rekrytera rätt personer

Fastställ tydliga urvalskriterier för rekryteringen och se till att få en bredd bland deltagarna. Urvalet av deltagare avgör kvaliteten på både samtalet och slutsatserna.

3

Motivera deltagarna

Var tydlig med hur fokusgruppen bidrar till samhällsnytta. Det är svårt att rekrytera deltagare och ett angeläget syfte är ofta mer motiverande än en presentcheck.

4

Använd en neutral moderator

Ta hjälp av en erfaren moderator som inte är för tätt kopplad till er verksamhet. Deltagarna blir ofta mer frispråkiga när en neutral person leder samtalet.

5

Ta fram neutrala frågor

Skriv ned ett frågebatteri med neutrala och öppna frågor. Det är viktigt att moderatorn undviker ledande formuleringar och håller egna åsikter för sig själv.

6

Bygg in flexibilitet

Skapa möjlighet att under samtalet anpassa upplägget utifrån vad som engagerar deltagarna. Genom att bejaka även oväntade infallsvinklar kan ni få värdefull input.

7

Styr samtalet

Se till att moderatorn leder samtalet utifrån syftet med fokusgruppen. En bra moderator ser till att alla deltagare kommer till tals, för diskussionerna framåt och håller tiden.

8

Uppmuntra till samtal

Tydliggör att samtal deltagarna emellan är välkomna. Poängen med fokusgrupper är möjligheten att låta olika åsikter och uppfattningar brytas mot varandra.

9

Dokumentera noga

Ge minst en person i uppgift att anteckna både vad deltagarna säger och vad de signalerar genom kroppsspråk. Ibland är det motiverat att även filma eller banda samtalet.

10

Ta till vara resultatet

Var beredd att ompröva och förändra er verksamhet utifrån resultatet av fokusgruppen. Det kan vara jobbigt att ta till sig ifrågasättande synpunkter, men de hjälper er att bli bättre.