10 tips om krisplanen

En praktiskt användbar kriskommunikationsplan är ett viktigt stöd när ni ska kommunicera i svåra situationer. Arbetet med planen bidrar dessutom till att förebygga kriser och utveckla verksamheten.

Läs mer om vår heldagskurs Kriskommunikation och hör gärna av dig till Johan Lindahl om du vill ha fler tips.

1

Definiera krisen

Sätt ord på vad som är en kris för er, så att ni vet när planen ska tas i bruk. En vanlig definition är att centrala värden är hotade, samtidigt som det råder stor osäkerhet och tidsbrist.

2

Slå fast värderingar

Bestäm vilka förhållningssätt och principer som är viktiga att värna om i en kris. Låt gär­na öppenhet och ansvarstagande vara ledord tillsammans med företagets värdegrund.

3

Inventera risker

Gå igenom vilka risker som finns. Analyse­ra dels sannolikheten för att de ska inträffa, dels vilken skada de kan orsaka. Då vet ni var det är viktigast att arbeta förebyggande.

4

Tydliggör ansvar

Klargör vem som leder kriskommunika­tionen, även när ansvariga chefer inte kan nås. Med en lista över funktioner som kan behövas är det lättare att ersätta personer som inte är på plats.

5

Kartlägg intressenter

Tänk igenom vilka som kan behöva informe­ras och kontaktas vid en kris. Media, medar­betare, viktiga kunder och andra närstående behöver ofta särskild uppmärksamhet.

6

Lista kanaler

Samla alla kanaler i en checklista, allt från hemsida och sociala medier till kundtjänst och fysiska möten. Vid en kris bör samma budskap nå ut i så många kanaler som möjligt.

7

Samla frågor och svar

Skriv ner sannolika frågor från media och närstående samt formuleringar som skulle kunna användas som svar. På det sättet blir startsträckan kortare för era talespersoner.

8

Testa planen

Sätt kriskommunikationsplanen på prov genom att låta ledning och kommunika­tionsansvariga öva på sannolika scenarier. Då hålls kunskapen om kriskommunika­tion levande i företaget.

9

Uppdatera årligen

Utse en ansvarig som ser till att kriskom­munikationsplanen uppdateras årligen. Involvera alla berörda, så att även revide­ringen av planen bidrar till att skapa med­vetenhet och beredskap.

10

Besluta i ledningsgruppen

En kriskommunikationsplan bör alltid beslutas av ledningsgruppen. Då ökar san­nolikheten att ni dels åtgärdar befintliga problem, dels tar ansvar fullt ut när krisen ändå är ett faktum.