10 tips om målgruppsanalys

En målgruppsanalys ger ökad kunskap om era målgruppers behov, önskemål och drivkrafter. Med ökad kännedom om målgrupperna blir era budskap mer träffsäkra och kommunikationen mer effektiv.

Läs om våra tjänster inom målgruppsanalys och hör gärna av dig till Karin Malmström om du vill ha fler tips.

1

Bestäm syftet

Klargör varför ni vill lära känna era målgrupper bättre. Med ett tydligt syfte kan ni enklare konkretisera vilka eventuella förändringar analysen kan bidra till.

2

Ringa in målgrupper

Tänk igenom vilka olika målgrupper ni vill nå och prioritera bland dem. Ofta har vi en alltför generell och övergripande bild av vilka som tillhör målgruppen.

3

Välj analysmetod

Bestäm er för vilken metod som passar utifrån era specifika syften, mål och frågeställningar. Enkäter, djupintervjuer och fokusgrupper är vanliga verktyg.

4

Använd databaser

Ta hjälp av statistik från Orvesto och SCB för att få fram grundläggande fakta om era målgrupper. Kartlägg exempelvis medievanor, geografisk placering och inkomst.

5

Formulera frågor

Ta fram ett frågebatteri som kan användas i analysens olika skeden. Frågorna bör vara öppna och formuleringarna ska inte styra respondenterna i en viss riktning.

6

Skicka ut en enkät

Genomför en enkätundersökning bland era målgrupper för att förstå deras behov och önskemål. En webbaserad enkät är ett snabbt, enkelt och effektivt sätt att nå många personer samtidigt.

7

Gör djupintervjuer

Välj ut några nyckelpersoner och genomför djupintervjuer, som gärna kan vara anonyma. En fördel med det enskilda samtalet är att intervjupersonen får möjlighet att resonera själv utan att påverkas av andras åsikter.

8

Genomför fokusgrupper

Testa era budskap på en fokusgrupp bestående av ett representativt urval av era målgrupper. Genom gruppsamtal tillvaratar ni den positiva och kreativa dynamik som skapas i en grupp.

9

Skriv en rapport

Sammanställ resultaten av analysen i en kort rapport med fokus på konsekvenserna för er kommunikation. Lista även de konkreta förändringar som ni ska genomföra och vem som är ansvarig för att utföra dem.

10

Utvärdera åtgärder

Följ upp och mät effekten av er mer målgruppsanpassade kommunikation. I vilken utsträckning nådde ni era mål, vad gjorde ni bra och vad hade ni kunnat göra ännu bättre?