10 tips om opinionsundersökningar

Genom att ställa en opinionsfråga till allmänheten kan ni skapa en nyhet och föra fram era budskap. Samarbeta med en etablerad aktör som Ipsos, Kantar Sifo eller Novus. En rikstäckande opinionsundersökning kostar mindre än vad många tror.

Läs om våra tjänster inom opinionsbildning och hör gärna av dig till Mattias Falk om du vill ha fler tips.

1

Bestäm syftet

Börja med att slå fast vad ni vill uppnå med att ställa frågan. Syftet avgör ert budskap och styr hur frågan och svarsalternativen ska formuleras.

2

Mät pr-arbetet

Ställ en medialt intressant fråga som tydligt knyter an till syftet med ert pr-arbete. På så vis kan ni följa upp resultatet av arbetet och samtidigt skapa en nyhet.

3

Skriv rubrik och ingress

Formulera på förhand den exakta rubrik och ingress ni tror er kunna skriva utifrån ett tänkt resultat. Det tvingar er att vara distinkta i frågeformuleringen.

4

Ställ en attitydfråga

Låt er fråga handla om människors åsikter, attityder eller värderingar. Attitydfrågor är enklare att ställa och ofta mer medialt intressanta än kunskapsfrågor.

5

Välj verbala svarsalternativ

Underlätta en tolkning av resultatet genom att använda verbala svarsalternativ. Numeriska svarsalternativ, exempelvis en skala från ett till tio, är betydligt svårare att kommunicera.

6

Använd symmetri

Utgå från en symmetrisk skala med två positiva och två negativa alternativ, exempelvis ”ja, mycket”, ja, ganska”, ”nej, inte särskilt” och ”nej, inte alls”.

7

Undvik mittenalternativ

Uppmuntra till ställningstaganden genom att inte erbjuda något neutralt mittenalternativ. Använd i stället alltid ”tveksam, vet ej” som ett femte alternativ.

8

Testa frågan

Prova både frågeformuleringen och svarsalternativen på ett par kollegor. Frågan ska vara begriplig, enkel att besvara och inte uppenbart styrande.

9

Redogör för detaljerna

Redovisa öppet alla teknikaliteter när ni släpper undersökningen. Viktigast att lyfta fram är frågeformuleringen, svarsalternativen, metoden, antalet svarande och tidsperioden.

10

Fråga regelbundet

Ställ samma fråga med jämna mellanrum för att skapa en tidsserie. Nyhetsvärdet ökar om ni kan visa på förändringar över tid och dokumentera en trend.