15 tips om att påverka riksdag och regering

En stor del av ekonomin och samhällslivet regleras av beslut i riksdag och regering. Om ni vill påverka lagar och förordningar, statsbudgeten eller myndigheters verksamhet och styrdokument finns det arbetssätt som gör ert lobbyarbete särskilt verkningsfullt.

Nedanstående tips kompletterar Pr-handbokens generella 10 tips om lobbying. Hör gärna av dig till Johannes Krunegård om du vill ha fler tips.

Påverka riksdagen

1

Kartlägg nyckelpersoner

Omvärldsbevaka i traditionella och sociala medier för att kartlägga var riksdagsledamöterna står i er fråga. Men sikta inte för brett, utan bygg en stark relation med de som är mest engagerade i er fråga.

2

Skriv utkast till motioner

Erbjud ledamöter i riksdagen hjälp med att skriva utkast till motioner. Även om motioner nästan alltid avslås, leder de till utskottsbehandling och debatt.

3

Skriv utkast till frågor

Erbjud riksdagsledamöter hjälp med att skriva utkast till skriftliga eller muntliga frågor till ansvarig minister.

4

Skriv utkast till interpellationer

Riksdagsledamöter kan även lämna in skriftliga interpellationer, som leder till muntlig debatt där alla ledamöter kan delta. Erbjud ledamöter hjälp med att skriva utkast. Kontakta sedan ledamöter från flera partier och föreslå att de ska delta i debatten. Skriv förslag till tänkbara repliker.

5

Föreslå seminarium

Föreslå ledamöter att belysa er sakfråga genom att anordna ett seminarium i riksdagen, helst med ledamöter från flera partier som arrangörer.

Påverka regeringen

6

Kontakta departement

Bygg en relation till ansvariga handläggare på departementet. Bra kontakter med ministerns medarbetare är ofta viktigare än att sträva efter direktkontakt med ministern.

7

Väck ministerns intresse

Försök påverka den ansvariga ministern genom att ta kontakt. Namnge ministern i sociala medier, intervjuer och debattartiklar. Bjud in ministern till en egen aktivitet, till exempel ett årsmöte eller ett Almedalsseminarium.

8

Påverka budgeten

Försök påverka budgetpropositionen (september) och den ekonomiska vårpropositionen (april), som både kan innehålla skrivningar kring er sakfråga och beslut om ekonomiska medel. Budgetarbetet pågår under hela året och att agera i precis rätt skede kan vara avgörande.

9

Begär ut allmänna handlingar

Begär att få ta del av allmänna handlingar, exempelvis korrespondens, som finns på departementen och myndigheterna. Handlingarna kan innehålla intressant information för ert påverkansarbete.

10

Verka för en utredning

Verka för att det tillsätts en utredning. Försök påverka utredningsdirektivets utformning och valet av utredare. Om en utredning är tillsatt utan att ni haft möjlighet att påverka direktivet, kan ni driva frågan om ett tilläggsdirektiv.

11

Påverka utredningen

Under utredningens arbete finns goda möjligheter att påverka genom att bidra med sakkunskap. När en utredning är färdig kan vem som helst lämna synpunkter i ett remissyttrande. Ta också kontakt med de tillfrågade remissinstanserna och försök påverka deras remissvar.

12

Påverka regleringsbrevet

Regeringen styr myndigheternas verksamhet genom årliga regleringsbrev. Bestäm vilken konkret formulering ni vill få in i en myndighets regleringsbrev. Utgå från hur nuvarande regleringsbrev är utformat.

Påverka partierna

13

Kontakta partiföreträdare

Ta reda på vem i partistyrelsen som har ansvar för er fråga och om det finns någon intern arbetsgrupp som behandlar ert område. Undersök också vilka övriga personer som är mest tongivande i er fråga.

14

Skriv utkast till partimotioner

Kartlägg när nästa motionstid går ut för partiernas högsta beslutande organ, exempelvis kongress eller stämma. Föreslå partimedlemmar att lämna in motioner och erbjud er att ta fram utkast.

15

Använd sociala medier

Håll kontakt med partiföreträdare i sociala medier. Många förtroendevalda och partimedlemmar är även aktiva på Twitter. Ge er in i diskussionen och bidra med ert perspektiv.