20 tips om lobbying

Lobbying handlar om att påverka politiska beslut genom kontakter med beslutsfattare och via bredare opinionsbildning. Ibland används i stället begreppen public affairs eller samhällskontakter.

Lobbying är en viktig del av demokratin. En klok lobbyist tar eget ansvar, ger konkreta förslag på lösningar och söker samarbete med de politiska beslutsfattarna. Ta hjälp av tipsen för att agera lösningsleverantör snarare än kravmaskin.

Läs mer om vår heldagskurs Lobbying och hör gärna av dig till Nils Grunditz om du vill ha fler tips.

1

Klargör syftet

Sätt ord på varför det är viktigt för er att påverka i en viss fråga. Genom att klargöra syftet skapar ni engagemang internt samtidigt som ni synliggör frågans allmänintresse.

2

Undersök beslutsprocessen

Ta reda på hur beslutsprocesserna för er fråga ser ut. När ska eventuella utredningar vara klara? När är remisstiden? När fattas beslut?

3

Bestäm målgruppen

Identifiera de personer som beslutar om er fråga. Lista också dessa personers rådgivare och inspiratörer. Använd en enkät för att hitta politiker som stödjer ert ställningstagande. Enkäten bidrar också till att bygga relationer till mottagarna.

4

Kartlägg ställningstaganden

Gå igenom motioner, uttalanden i media, inlägg på twitter och partiernas program. Ta även reda på hur ungdomsförbund, enskilda förtroendevalda, myndigheter, intresseorganisationer och den allmänna opinionen ställer sig i frågan.

5

Sätt konkreta mål

Sätt upp ett tydligt och konkret mål om vilket politiskt beslut ni vill ska fattas. Det ska inte råda någon tvekan om när målet är uppfyllt och det är dags att fira.

6

Formulera budskap

Formulera ett tydligt budskap som besvarar följande tre frågor: Vad är samhällsproblemet? Vilken är lösningen? Hur bidrar ert förslag till lösningen? Formulera er konkret och specifikt.

7

Anpassa argumentationen

Målgruppsanpassa era budskap. Olika politiker kan stödja samma krav utifrån helt olika utgångspunkter. Försök inte att omvända en politiker, utan tydliggör i stället hur ert förslag kan hjälpa beslutsfattaren att nå sina mål.

8

Samarbeta med andra

Skapa gärna allianser med företag och organisationer som stödjer era förslag. Det stärker trovärdigheten i budskapet. Oväntade samarbeten intresserar dessutom ofta media.

9

Upprätta en kampanjplan

Sammanfatta er omvärldsanalys och er strategi i en kampanjplan. Planen bör också innehålla en detaljerad och kronologiskt utformad lista på vilka lobbyingaktiviteter som ska genomföras.

10

Skriv en rapport

Sammanställ en rapport om sakfrågan. Den bör lyfta fram fakta och statistik samt alla argument som talar för ert förslag. Rapporten är en bra bas för bland annat politikerkontakter, debattartiklar och en eventuell kampanjsida.

11

Skicka information till nyckelpersoner

Skicka regelbundet viktig information till de förtroendevalda i Europaparlamentet, riksdagen, landstingen och kommunerna som är intresserade av er fråga.

12

Be om ett möte

Försök att få till ett möte med nyckelaktörer i er fråga. Ta med er kortfattat relevant material. Anpassa era budskap och argument efter både parti och individ.

13

Opinionsbilda

Få upp er fråga på agendan genom att skapa nyheter, skriva debattartiklar och delta i debatter på Twitter. Om er fråga uppfattas som aktuell ökar möjligheten att påverka beslut som rör den.

14

Föreslå gemensamt utspel

Tänk igenom vilka partiföreträdare som både har intresse av er fråga och hög trovärdighet inom det egna partiet. Föreslå att ni gör ett utspel tillsammans.

15

Lyft fram allmänintresset

Lyft alltid fram argument som visar på frågans allmänintresse. Förtroendevalda politiker fattar inte beslut utifrån intresset hos enskilda företag eller organisationer.

16

Delta i almedalen

Åk till Almedalen för att nätverka med beslutsfattare och opinionsbildare. För att lyckas krävs ett tydligt budskap och goda förberedelser.

17

Håll kontakten

Håll kontakt med de beslutsfattare som sympatiserar med era förslag. Var generös med uppskattning när någon av dem agerar på ett sätt som för er fråga i en positiv riktning.

18

Var öppna

Uppge alltid vilka ni representerar och syftet med ert påverkansarbete. Smussel är odemokratiskt och kan dessutom slå tillbaka mot er. Däremot bör ni i normalfallet inte berätta för andra vilka kontakter ni har med exempelvis enskilda beslutsfattare.

19

Agera konstruktivt

Föreslå alltid konstruktiva lösningar när ni träffar politiker. Stanna inte för länge vid problembeskrivningen och gör inte heller uppvaktningar obehagliga genom att ställa hårda krav.

20

Ge positiv respons

Visa uppskattning när politiker driver de frågor ni arbetar med. Detta stärker deras engagemang och hjälper er att etablera och vårda betydelsefulla kontakter. Använd gärna Twitter för att lyfta fram något bra som en beslutsfattare har gjort.