Patrik Westander: ”Använd värdegrunden vid all rekrytering”

Resume.se den 25 oktober 2021

Som ihärdiga praktiker inom värdegrundsarbete är vårt bästa tips att använda värdegrunden vid all rekrytering. Låt exempelvis jobbsökaren ställa frågor utifrån värdegrunden i ett särskilt möte, skriver Patrik Westander apropå lundaforskaren Mats Alvessons känga till kommunikationsbranschen om ”funktionell dumhet”.

Långsiktigt framgångsrika företag har ett tydligt syfte, starka värderingar och viljan att förändra allt utom företagets kärna. Det är huvudbudskapet i Jim Collins och Jerry I. Porras nu 27 år gamla managementklassiker Built to last.

Jag tänker på bokens inspirerande budskap när jag läser på Resumé hur lundaforskaren Mats Alvesson sågar värdegrundsarbete vid fotknölarna generellt och mer specifikt ger en känga till kommunikationsbranschen: ”Jobbar man i kommunikationsbranschen måste man ha en talang för ’funktionell dumhet’. Arbetar man med värdegrund har man benägenhet för rent önsketänkande.”

Det är lätt att hålla med om kritiken av uselt värdegrundsarbete. Men professor Mats Alvesson och de andra organisations- och ledningsforskarna vid Lunds universitet har väl ändå i sin forskning stött på även lyckade exempel? Är det en chimär att exempelvis Ikea och Systembolaget är framgångsrika i sitt värdegrundsarbete?

Som vd för ett kunskapsföretag är min tes att bristen på kvalificerad arbetskraft gör att näringslivet i framtiden kommer att behöva arbeta ännu mer med kultur- och värderingsfrågor. Kvalificerade medarbetare identifierar sig i hög grad med sin arbetsplats och är noga med att företagets värderingar går i linje med deras egna.

På pr-byrån Westander har vi egna erfarenheter av att utveckla företagets värdegrund till ett användbart styrinstrument. När vi för tio år sedan tog fram vår jobbsökarbok 10 skäl att jobba på Westander ville vi i första hand uppmuntra rätt personer att söka sig till oss. På köpet fick vi en stark, effektiv och lönsam företagskultur.

Westander utsågs 2020 till kommunikationsbranschens Bästa arbetsgivare av fackförbundet DIK. Vi tror oss se en tydlig koppling mellan aktivt värdegrundsarbete och hög medarbetartrivsel. I en årlig enkät bedömer våra anställda i vilken grad de ”tycker att Westander har en tydlig värdegrund”. 2021 blev betyget 9,6 på en tiogradig skala.

Som ihärdiga praktiker inom värdegrundsarbete är vårt bästa tips att använda värdegrunden vid all rekrytering. Låt exempelvis jobbsökaren ställa frågor utifrån värdegrunden i ett särskilt möte. Välj bort även mycket kompetenta personer med värderingar och attityder som inte är förenliga med företagets värderingar.

Jag delar gärna med mig av tre mer specifika tips om att använda värdegrunden i praktiken.

1. Ta fram en jobbsökarbok
Höj kvaliteten vid rekryteringar genom att ta fram en jobbsökarbok som bygger på värdegrunden och beskriver företagskulturen. Det konkreta och specifika syftet uppmuntrar till delaktighet, eftersom alla anställda kan se värdet av att rekrytera rätt personer till företaget.

2. Besluta i ledningsgruppen
Säkerställ att ledningsgruppen beslutar om texten ner till minsta kommatecken. Betona att värdegrunden är ett viktigt styrinstrument och eftersträva tydlighet med konkreta exempel. Det behöver inte vara ett problem om enskilda medarbetare inte helt känner igen sig eller om några väljer att sluta.

3. Skapa rutiner för bevarande
Etablera rutiner för att levandegöra och bevara företagets värdegrund, exempelvis årliga uppdateringar av jobbsökarboken, samordning med företagets alla andra styrinstrument och regelbundet återkommande diskussioner i enhetsmöten.

Jag själv och många av Westanders cirka 40 anställda ställer gärna upp på djupintervjuer, om Mats Alvesson och hans forskarkollegor är intresserade av att studera även annat än misslyckade exempel på kontinuerligt värdegrundsarbete.

Patrik Westander, vd för Westander