”Höjda reallöner en ödesfråga för branschen”

Resume.se den 22 augusti 2011

I ett debattinlägg på Resume.se den 18 augusti replikerar Tobias Smedberg och Lars Jonsson, Agenda PR, på vårt debattinlägg från den 20 juli: ”Hög tid att höja priserna”.

De båda branschkollegorna är generellt kritiska till vårt budskap att kommunikationsbranschen bör höja timpriserna och därmed skapa utrymme för reallönehöjningar: ”Många byråer, bland dessa Westander, har så höga vinstmarginaler att höjda löner inte på något sätt förutsätter ökade timpriser.”

De uttrycker också specifik kritik mot det höga, enhetliga och öppet redovisade timpris som Westander tillämpar: ”Långt ifrån alla organisationer kan betala 1 800 kronor exklusive moms i timmen för att få hjälp att förstå politik eller medielogik.”

Repliken berör däremot inte alls vare sig det massiva missnöjet med ”lön och övriga förmåner” i undersökningsföretaget Regis årliga medarbetarstudie inom kommunikationsbranschen, eller det faktum att den samlade byråbranschen inte har haft någon som helst produktivitetsutveckling under hela 00-talet.

Vår poäng är denna: Eftersom byråintäkten per anställd i fasta priser har varit oförändrad sedan millennieskiftet, har det inte heller funnits något som helst utrymme för höjda reallöner – utan att byråernas lönsamhet underminerats. Detta är en ödesfråga för branschen. Kommunikationsbyråerna måste kunna erbjuda sina anställda en långsiktigt hållbar reallöneutveckling byggd på ökad produktivitet.

Resumé har under en längre tid haft fokus på kommunikationsbranschens dåliga lönsamhet. Och det finns all anledning att vara kritisk till byråernas bristfälliga affärsmannaskap. Byråbranschen behöver vidta tre åtgärder för höjda reallöner:

• höja timpriser generellt

• ta avstånd från prisdumping i offentliga upphandlingar

• tacka nej till upphandlingar där byrån förväntas arbeta arvodeslöst

Däremot är vi förstås inte alls kritiska till att Agenda PR arbetar pro bono åt resurssvaga ideella organisationer, exempelvis Emmaus Stockholm. Dessutom delar vi helt debattörernas uppfattning om vikten av att så många som möjligt får tillgång till pr-branschens kunskaper om hur man skapar publicitet, bildar opinion och påverkar politiska beslut.

Vårt eget främsta bidrag till att göra pr-instrumenten tillgängliga för fler är vår årligen uppdaterade pr-handbok. Handboken är gratis för alla, och tipsen handlar om allt från hur man skriver pressmeddelanden och debattartiklar till hur man gör för att lyckas i tv:s morgonsoffor. Westanders pr-handbok har hittills utkommit i åtta upplagor och tryckts i totalt 110 000 exemplar.

Westanders höga timpris möjliggör för oss att erbjuda ett attraktivt anställningspaket: En god lön, tjänstepension och en kollektiv bonus – lika för alla. Men vi ser lön som en kortsiktig motivationsfaktor och har långtifrån pr-branschens högsta lönenivåer. Vid rekrytering lyfter vi i stället fram långsiktiga faktorer som är i linje med vår företagskultur: Ett bra arbetsinnehåll, trivsel på jobbet och balans i livet.

Vi brukar säga att det inte ska behöva upplevas som en alltför stor privatekonomisk uppoffring att jobba på Westander jämfört med att jobba på den framgångsrika konkurrentbyrån JKL. Pr-branschens ekonomiska draglok JKL är ett lysande exempel på en byrå som har höjt sin produktivitet successivt och därmed skapat utrymme för både reallöneutveckling och god lönsamhet.

Henrik Westander
Patrik Westander
Pr-byrån Westander

Debattartiklar 2011