Kräv att lobbyister är öppna

Svenska Dagbladet den 29 juni 2013

Tre av fyra svenskar tycker att pr-firmor öppet ska redovisa sina lobbyuppdrag, visar en ny Sifoundersökning. Nu måste lagstiftning för ökad öppenhet utredas, skriver pr-byrån Westander och Transparency International Sverige.

Riksdag och regering bör överväga lagstiftning för ökad öppenhet från pr- och lobbyfirmor. Lobbying i det fördolda är ett demokratiskt problem som kan leda till sämre politiska beslut och små möjligheter till medial granskning.

I morgon startar politikerveckan i Almedalen i Visby. Som mötesplats är Almedalen helt unik. Här träffas partier, näringsliv, organisationer och myndigheter under informella former för att knyta kontakter, påverka och få nya intryck. I år är över 2200 arrangemang registrerade i det officiella programmet, och veckan präglas av en känsla av öppenhet.

Samtidigt är det omöjligt att ta reda på vad som pågår bakom kulisserna, eftersom dolda avsändare och hemliga uppdragsgivare är ett vanligt inslag inom pr- och lobbybranschen. Få pr-byråer redovisar öppet vilka uppdragsgivare de har och i vilka frågor de agerar.

Möjligheten att granska politiska beslut är en viktig förutsättning för demokratin. Utan denna möjlighet kan väljarna inte få reda på vad som ligger till grund för besluten. Lobbying i det fördolda riskerar att vilseleda både politikerna och opinionen. Både allmänhet och beslutsfattare får svårt att vara källkritiska och värdera information om de inte vet vilka intressen som ligger bakom eller har bearbetat den.

Många utvecklade och demokratiska länder har utvecklat regler för lobbying, men inte Sverige. Den svenska riksdagen ställer inga öppenhetskrav på professionella lobbyister som dagligen kontaktar beslutsfattare i syfte att påverka politiken.

Lobbying är i grund och botten positivt för samhället. Ju fler röster som bidrar till samhällsdebatten, desto bättre. Ett samspel mellan olika intressegrupper och beslutsfattare leder till ökad kompetens och bättre beslut. Men alla aktörer som medverkar på den politiska arenan har ett ansvar för att respektera och värna demokrati och öppenhet.

För oss är det självklart att pr- och lobbyfirmor ska redovisa vilka som är deras uppdragsgivare. Westander har egna, självpåtagna, krav på öppenhet sedan starten år 2000. Dessa krav innebär bland annat att Westander alltid redovisar pågående lobbyinguppdrag på hemsidan. Byrån berättar också alltid vem man företräder när kontakt sker med journalister eller beslutsfattare i syfte att påverka dem.

Det behövs en uppförandekod för professionella lobbyister. Idealet vore om byråerna självmant tog ansvar för öppenheten. Men sorgligt nog finns det ett närmast kompakt motstånd mot detta inom pr-branschen i Sverige. Därför bör demokratiminister Birgitta Ohlsson ta initiativ till en statlig utredning i syfte att utforma regler för ökad öppenhet vid lobbying, så som många andra länder redan har gjort.

En färsk Sifoundersökning visar att Birgitta Ohlsson i så fall har väljarnas stöd. Tre av fyra, 74 procent, anser att riksdagen bör kräva att pr- och lobbyföretagen öppet redovisar sina lobbyinguppdrag.

Med tydliga spelregler kan lobbying vitalisera en demokrati, släppa in fler röster i samhällsdebatten och skapa förutsättningar för bättre politiska beslut. Men då måste pr-byråernas hemlighetsmakeri ersättas med öppenhet och transparens. Bara då kan lobbyismens positiva effekter på demokratin maximeras.

Jessica Henryson
tf vd, pr-byrån Westander

Birgitta Nygren
styrelseledamot, Transparency International Sverige

Debattartiklar 2013