Lobbyisternas diskreta skam

Vision den 25 januari 2001

Är det skamligt att jobba på pr-byrå? Efter ett halvår som pr-konsulter kan vi konstatera att det är många som svepande anklagar branschen för att bestå av professionella smusslare. En del går ännu längre och menar att pr-branschen ägnar sig åt en i grunden odemokratisk verksamhet. Och branschens svar är – tystnad.

I SVT:s Dokument Inifrån förklarade forskaren Jörgen Hermansson att ”lobbyisternas ökade makt är ett hot mot demokratin”. Det fick han göra helt oemotsagd. Enligt SVT avböjde ”fyra av de mest anlitade pr-företagen i Stockholm” att medverka i programmet.

I demokratiutredningens slutbetänkande fokuseras ensidigt på ”lobbningens skadeverkningar” och beskrivs hur lobbyismen ”förstärker den politiska ojämlikheten”. Branschorganisationen PRECIS ombads vara remissinstans, men denna pr-byråernas främsta företrädare avstod från att svara.

I Veckans Affärer skriver varje vecka representanter för pr-branschen under vinjetten Lobbyisten. Krönikorna diskuterar bl.a. demokratifrågor med koppling till ytlig journalistik och politisk utarmning. Men ingen av dem diskuterar lobbyisternas roll och demokratiska ansvar.

Det finns tre uppenbara demokratiska problem med lobbyismen: Det är främst resursstarka företag och organisationer som lobbar, många lobbykampanjer sker i det fördolda och särintressen kan få för stort inflytande på politiska beslut. Vi som jobbar som lobbyister måste kunna ta en öppen debatt om de här frågorna.

Vår egen grundinställning är klar. Det främsta problemet är inte de som lobbar, utan de som INTE gör det. Den deltagande demokratin behöver MER lobbying, inte mindre. Detta huvudbudskap och längre diskussioner kring de ovan nämnda problemen har vi framfört i såväl remissvar som debattartiklar och tidningsintervjuer.

Den motsatta synen på lobbying, som en i grunden odemokratisk verksamhet, kommer kanske inte att förändras på kort sikt. Etablerade tankemönster förändras inte över en natt och pr-branschens tystnad bidrar till att misstänksamheten kvarstår. Det har vi full förståelse för. Vi förstår däremot inte varför pr-branschen i stort sett duckar i debatten.

Patrik Westander
Henrik Westander

Debattartiklar 2001