Så skapar pr-byrån samhällsnytta

Resume.se den 19 mars 2014

Berghs pr-studenter kan känna stolthet över sitt studieval. Johanna Look och Patrik Westander, byråchef respektive vd på Westander, menar att bra pr bygger på ansvarstagande, skapar förtroende och bidrar till samhällsnytta.
 
Det finns ett dokumenterat lågt förtroende för oss pr-konsulter. Och det är en lika tydlig som trist trend i pr-branschen att byråerna allt mer sällan kallar sina anställda för just ”pr-konsulter”. Allt fler pr-byråer använder i stället benämningar som ”kommunikationsrådgivare”, ”rådgivare i strategisk kommunikation” och liknande omskrivningar.
 
Tidigare i år kunde vi läsa en intervju med pr-branschföreningen Precis ordförande Anna-Karin Hedlund, där hon menade att ”vi måste bli bättre på att göra pr för vår egen bransch”. Och i förra veckan skrev pr-studenten Sofia Österlöf ett debattinlägg i Resumé om att ”folk tror att pr handlar om att bluffa”. Hon efterlyste mer ansvarstagande av alla oss som jobbar i pr-branschen i dag.
 
Vi menar att både Anna-Karin Hedlund och Sofia Österlöf har rätt och att deras rekommendationer med fördel kan kombineras. Bra pr bygger på ansvarstagande, skapar förtroende och bidrar till samhällsnytta. All pr bidrar förstås inte till samhällsnytta, men det gör inte heller all journalistik eller all yrkesutövning inom valfritt område.
 
Pr uppfattas ibland som synonymt med publicitet, men det är en alltför snäv tolkning av ”publika relationer”. På Westander hjälper vi företag och organisationer att skapa publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut. Bra pr hjälper företag och organisationer att göra sina röster hörda i samhällsdebatten. Bra pr bygger broar mellan olika samhällsintressen.
 
Större delen av Westanders byråintäkt kommer från näringslivet. Vi vet av erfarenhet att företag som deltar i debatten också blir mer samhällsengagerade. När ett företag börjar arbeta systematiskt och långsiktigt med pr händer i allmänhet två saker:
 
Företaget vinstmaximerar mer långsiktigt. Ett företag som deltar i samhällsdebatten tvingas reflektera kring sitt existensberättigande och hur verksamheten bidrar till en positiv samhällsutveckling. Företaget bygger sitt varumärke, stärker företagskulturen, fördjupar sina kundrelationer, ser nya affärsmöjligheter och blir mer attraktivt som arbetsgivare. Det engagerade företaget har inte fokus på nästa kvartalsresultat utan maximerar vinsten långsiktigt.
 
Samhället blir lite bättre. Ett företag som deltar i samhällsdebatten bidrar inte bara med sin expertis till att sprida kunskap, påverka attityder och skapa bättre politiska beslutsunderlag. Företag består av människor, som när de deltar i samhällsdebatten inte kan undgå att bli engagerade. Engagerade människor tänker långsiktigt och ser affärsmöjligheter som också bidrar till att lösa samhällsproblem.
 
Men om pr nu kan skapa så mycket samhällsnytta, varifrån kommer då det låga förtroendet för oss pr-konsulter? Delvis handlar det säkert om att vi i pr-branschen inte alltid lever som vi lär. Vi tar inte ansvar, vi är inte själva tillräckligt öppna och vi är inte speciellt bra på att berätta om hur pr skapar samhällsnytta.
 
Dessutom finns det en både naturlig och önskvärd intressemotsättning mellan journalistiken och pr-branschen. Journalisten representerar allmänintresset i form av läsarna, tittarna och lyssnarna. Medan pr-konsulten alltid representerar olika särintressen. Men det allmänintresse som politikerna ska tjäna är inget annat än summan av alla särintressen. Ju fler företrädare för olika åsiktsriktningar som gör sina röster hörda, desto bättre blir underlaget för en allsidig debatt och kloka politiska beslut.
 
Vi på Westander har valt att fortsätta kalla oss pr-konsulter, men vi vill fylla begreppet med ett positivt innehåll. Berghs pr-studenter kan känna stolthet över sitt studieval. Bra pr bidrar till att fler deltar i samhällsdebatten. Och ju fler som engagerar sig i debatten, desto bättre är det för både demokratin och samhällsutvecklingen.
 
Johanna Look, byråchef och fd Berghsstudent
Patrik Westander, vd
Pr-byrån Westander