Tre lobbyingtips till Svenska PR-företagen

Dagensmedia.se den 17 februari 2009

Under rubriken ”En öppen pr-bransch nödvändig” skriver Svenska PR-företagens ordförande Karin Pontén ett välkommet debattinlägg om hur öppenheten kan stärka pr-branschens trovärdighet: ”Vi kan berätta vilka vi jobbar för. Vi kan redovisa våra agendor. Och vi kan jobba öppet och reglerat.”

Det är oss veterligen första gången som någon av de två svenska pr-branschorganisationerna argumenterar så tydligt för öppenhet. Till skillnad från den större och äldre kollegan Precis saknar dock Svenska PR-företagen en gemensam uppförandekod. Och såväl Karin Ponténs egna medlemmar som Precis normer bryter på flera viktiga punkter mot den öppenhetsfilosofi som Karin Pontén argumenterar för.

Ett målmedvetet arbete från Svenska PR-företagen för öppenhet vore därför välkommet. Ett första steg är att lobba för en branschgemensam uppförandekod som i åtminstone tre avseenden skiljer sig från pr-branschföreningen Precis nuvarande normer. Här är tre praktiska tips för innehållet i en sådan uppförandekod:

1. Berätta om uppdragen. Pr-branschföreningen Precis mest långtgående öppenhetskrav är häpnadsväckande nog detta: ”I en aktiv kontakt med tredje part då syftet är att påverka denna tredje part – till exempel en journalist eller en beslutsfattare – bör dock pr-konsultföretaget vid anmodan redovisa vem uppdragsgivaren är” (våra kursiveringar). Pr-byråerna bör åläggas att dels redovisa pågående lobbyinguppdrag på den egna webbplatsen, dels att alltid berätta vem eller vilka byrån företräder då man kontaktar någon i syfte att påverka. Det är en demokratisk angelägenhet att såväl politiker som medier får veta vem som är den egentliga avsändaren av ett budskap.

2. Ta ansvar för uppdragens innehåll. Pr-branschföreningen Precis skriver i sina normer att ”ingen verksamhet, som är laglig och förenlig med god affärssed, generellt kan nekas rådgivning”. En branschgemensam uppförandekod bör i stället tydliggöra pr-byråernas ansvar för uppdragens innehåll. Pr-byrån har ett ansvar för att också se till allmänintresset när den beslutar om den ska ställa sig bakom ett uppdrag. Den byrå som exempelvis lobbar för att tillåta alkoholförsäljning i livsmedelsbutiker måste kunna ställas till svars för sin verksamhet.

3. Undvik konkurrerande uppdrag. Pr-branschföreningen Precis försvarar att pr-byråer ökar byråintäkten genom att samtidigt företräda konkurrerande uppdragsgivare och motstridiga intressen. En branschgemensam uppförandekod bör utgå från Reklamförbundets rekommendationer och lämna följande korta, tydliga och kundfokuserade rekommendation för samarbetet mellan kund och byrå: ”Byrån förbinder sig att inte arbeta med konkurrerande produkter/tjänster under samarbetet utan kundens medgivande.”

Svenska PR-företagens Karin Pontén tar i sitt debattinlägg kraftfullt avstånd från hemlighetsmakeriet och kallar det ”gammel-pr”: ”Pr-konsulter som värnar om onämnbara kunder, hemliga lobbyister och dolda agendor.” När ska vi få ett lika tydligt ställningstagande från pr-branschföreningen Precis?

Med Svenska PR-företagens hjälp kan vi kanske börja hoppas på en branschgemensam uppförandekod som tydligt tar avstånd från hemlighetsmakeri och legoknekteri. Då får vi också en växande pr-marknad och – vågar vi påstå – en bransch som fler respekterar.

Patrik Westander
Birger Östberg
Westander PR

Debattartiklar 2009

Visa fler