Tvinga lobbyfirmorna till ökad öppenhet!

Nerikes Allehanda den 25 september 2004

Nerikes Allehanda skriver på ledarplats (9 september) om vikten av att ”det förs en diskussion om lobbyisters arbetsetik och metoder”. Tidningen ger också utrymme åt ett debattinlägg om lobbying, undertecknat av Margaretha Sjöberg, generalsekreterare och vd på Sveriges Informationsförening (16 september). Tyvärr nämner Margaretha Sjöberg inte med ett ord lobbyismens demokratiska problem.

Vi menar att det är en demokratisk angelägenhet att pr-konsulter som jobbar med lobbying, det vill säga påverkan av politiska beslut, ställer öppenhetskrav på sig själva och sina uppdragsgivare.

På pr-byrån Westander har vi formulerat vårt ställningstagande så här: ”Som lobbyister ska vi inte medverka till att bilda opinion och påverka beslut i hemlighet, utan tvärtom verka aktivt för att berörda parter – såväl politiska beslutsfattare som media och allmänheten – får veta vem eller vilka som står bakom varje lobbyingkampanj vi driver.” Detta övergripande ställningstagande har lett till tre konkreta förhållningsregler, som den intresserade kan läsa mer om på vår webbplats (www.westander.se).

Lobbying borde betraktas som något av en demokratisk skyldighet. Politisk påverkan ger beslutsfattarna tillgång till fler vinklingar på problemen och därmed ett bättre beslutsunderlag. Samtidigt ska vi inte sticka under stol med att det är ett demokratiskt problem, när principen för politiskt beslutsfattande inte bara är den representativa demokratins ”en person, en röst” – utan också lobbyismens ”pengar köper politiskt inflytande”. Dessutom bedrivs lobbying alltför ofta i hemlighet, med dold avsändare.

Därför är det beklagligt att pr-branschföreningen ignorerar sitt samhällsansvar och i stället har utformat normer för att skydda pr- och lobbyfirmornas legoknekteri och hemlighetsmakeri. Branschföreningen vill helt enkelt att det ska vara fritt fram att fungera som rådgivare till företag och organisationer som vill påverka politiska beslut i hemlighet. Det är precis vad pr- och lobbyfirmorna gör – bara ett fåtal redovisar öppet vilka uppdragsgivare som står bakom de lobbyingkampanjer de driver.

Vi menar att riksdagen bör kräva att pr- och lobbyfirmor öppet redovisar sina lobbyinguppdrag. Pr-byråerna måste respektera och värna om den öppna demokratiska processen. Det måste bli tydligt vem som är avsändare och professionella lobbyister måste också kunna ställas till svars för sin verksamhet. Vi föredrar självreglering, men tycker att riksdagen bör överväga om måttet nu inte är rågat. Hotet om lagstiftning skulle få lobbyföretagen att ställa tydligare öppenhetskrav på sig själva och sina uppdragsgivare.

Demokratiminister Mona Sahlin bör därför snarast ta initiativ till en statlig utredning med direktiven att lämna konkreta förslag för att tvinga fram en ökad öppenhet vid lobbying och dessutom skapa mer jämlika förutsättningar att lobba.

Patrik Westander
Henrik Westander
Westander Publicitet & Påverkan

Debattartiklar 2004