”Varför bemöter inte Precis lobbyingkritiken?”

Dagens Media den 24 september 2002

I en intervju i Dagens Media nummer 14 berättar pr-branschföreningen Precis ordförande Henry Rawet om planerna att förmå internationella pr-branschförbundet att anta svenska branschnormer. Härintill går Patrik Westander och Henrik Westander, på Westander Publicitet & Påverkan, till angrepp mot branschföreningen. De anser att föreningen inte tar itu med problematiken kring lobbyingfrågorna.

I Dagens Media nummer 14 diskuteras Precis ifrågasatta normer. Pr-branschföreningen hotar enligt artikeln att hoppa av sitt samarbete med det internationella branschförbundet om inte de nya svenska branschnormerna antas också internationellt.

Det framgår också av artikeln att pr-branschföreningens ordförande Henry Rawet tycker att ”demokratidiskussionen är överdriven”. Men varför i all världen bemöter då inte pr-branschföreningen de många forskare, journalister, politiker, pr-konsulter och debattörer som menar att det visst finns demokratiska problem med lobbying? Precis ägnar inte så mycket som en stavelse åt frågan i sina nya normer. Varför låtsas pr-branschföreningen som om det regnar?

Demokratidiskussionen gäller lobbying, det vill säga påverkan av politiska beslut. Lobbyismens demokratiska problem kan sammanfattas så här: Resursstarka särintressen, som har råd att driva ett långsiktigt lobbyarbete, skaffar sig politiskt inflytande på bekostnad av allmänintresset. Dessutom bedrivs lobbying alltför ofta i hemlighet, med dold avsändare.

Rawet måste vara väl medveten om att vi är många som ser dessa demokratiska problem. Så varför inte bemöta kritiken i de nya branschnormerna?

Till skillnad från pr-branschföreningen har pr-byrån Westander portförbjudit lobbying med dold avsändare. Alla våra pågående lobbyinguppdrag redovisas på vår sajt. Och alla vi kontaktar i syfte att påverka får alltid veta vem eller vilka vi företräder. Vi menar att det är en demokratisk angelägenhet att vi som lobbyister ställer dessa strikta öppenhetskrav på oss själva och på våra uppdragsgivare.

Westander har också uppmanat pr-branschföreningen att ställa motsvarande öppenhetskrav på sina medlemmar. Vi har lämnat följande konkreta förslag:

”En lobbyist ska inte medverka till att bilda opinion och påverka beslut i hemlighet, utan tvärtom verka aktivt för att berörda parter – såväl politiska beslutsfattare som media och allmänheten – får veta vem eller vilka som står bakom varje lobbyingkampanj lobbyisten driver.”

Men hittills har Precis vägrat ta till sig öppenhetsbudskapet. Varför vill Henry Rawet och pr-branschföreningen att det ska vara fritt fram för en pr-byrå att fungera som rådgivare till företag och organisationer som vill påverka politiska beslut i hemlighet?

Patrik Westander
Henrik Westander
Westander Publicitet & Påverkan

Debattartiklar 2002