10 tips för att bygga en återkopplingskultur

Hur kan ledningsgruppen etablera en god återkopplingskultur inom företaget? Birger Lycken, ansvarig för Westanders tjänster inom kommunikativt ledarskap, delar med sig av tio tips för att sätta återkopplingen i system på arbetsplatsen.

1. Prata om syftet

Prata mycket om syftet med att etablera en återkopplingskultur – att den bidrar till medarbetarnas kompetensutveckling och stärker företagets konkurrenskraft. Då ökar motivationen att bidra.

2. Fokusera på beröm

Betona att en god återkopplingskultur bygger på att medarbetarna får höra minst fem gånger så många positiva kommentarer som kritik. Fokus på beröm gör återkoppling mer lustfyllt.

3. Var ett föredöme

Varje chef bör agera föredöme genom att själv ösa beröm över medarbetarna. Var konstruktiv i kritiken, och framför den muntligen och i enrum. Efterfråga ofta återkoppling på egna insatser.

4. Coacha medarbetare

Uppmana medarbetare att återkoppla mycket, och att aldrig kritisera någon som inte är närvarande. Uppmuntra alltid kollegor att ge både beröm och kritik direkt till den som är berörd.

5. Ta fram en tipslista

Ta fram en tipslista med praktiskt användbara metoder för återkoppling. Involvera de anställda i både framtagande och uppdateringar. Det sänder en signal om hur viktig frågan är för företaget.

6. Utvärdera arbetsinsatser

Uppmuntra medarbetare att alltid utvärdera sina egna arbetsinsatser genom att ställa två frågor till varandra: ”Vad gjorde jag bra den här gången? Vad kan jag göra ännu bättre nästa gång?”

7. Använd rekryteringen

Berätta om företagets återkopplingskultur och ställ frågor om återkoppling vid alla rekryteringar. Tydliggör att ni söker personer med god självkänsla, som har lättare att hantera återkoppling.

8. Introducera nyanställda

Inkludera tipslistan om återkoppling i introduktionsmaterialet till nyanställda. Be nya kollegor att komma med frågor och förbättringsförslag på tipsen.

9. Ställ frågor i utvecklingssamtal

Gör ömsesidig återkoppling till rutin under utvecklingssamtalen. Låt både medarbetare och chef svara på två frågor: ”Vad är jag mycket bra på? Vad kan jag förbättra under det närmaste året?”

10. Gör regelbundna mätningar

Gör en årlig mätning bland medarbetarna: ”I vilken grad tycker du att vi har en god återkopplingskultur?” Använd resultatet för att synliggöra värdet av återkopplingskulturen.

Westander har under många år arbetat systematiskt med att bygga en stark återkopplingskultur inom företaget. Vi vill att det ska vara självklart att kollegor pratar med varandra, i stället för om varandra.

Läs mer om vår heldagskurs Från gnällkultur till snällkultur.

/Birger Lycken