10 tips om att använda värdegrunden

Inom Westander har vi egna erfarenheter av att vidareutveckla en traditionell värdegrund till ett användbart styrinstrument som är levande i vardagen. Patrik Westander, vd och medgrundare av pr-byrån Westander, delar med sig av 10 tips om värdegrundsarbete i praktiken.

En värdegrund består ofta av tre till fem ord som beskriver företagets mest grundläggande och tidlösa värderingar. Syftet är att vägleda det dagliga arbetet inom företaget. Men om värdegrunden inte används riskerar orden i stället att uppfattas som floskler.

När vi för sex år sedan tog fram vår rekryteringsbroschyr 10 skäl att jobba på Westander ville vi i första hand uppmuntra rätt personer att söka sig till oss. Målet var att göra det tydligt vem vi söker, vilka krav vi ställer och vad vi kan erbjuda. På köpet fick vi en stark, effektiv och lönsam företagskultur.

Nedan följer 10 tips om att använda värdegrunden i praktiken.

1. Ta fram en rekryteringsbroschyr

Höj kvaliteten i rekryteringsprocessen genom att ta fram en broschyr som bygger på värdegrunden och beskriver företagskulturen. Det konkreta och specifika syftet uppmuntrar till delaktighet, eftersom alla anställda kan se värdet av att rekrytera rätt personer till företaget.

2. Efterlys fler värdeord

Involvera medarbetarna tidigt genom att efterlysa fler värdeord som beskriver grundläggande delar av företagskulturen. Betona vikten av delaktighet för att få ett mångsidigt och bra beslutsunderlag. Förankra samtidigt syftet genom diskussioner i enhets- och avdelningsmöten.

3. Gör urvalet i ledningsgruppen

Se till att det är ledningsgruppen som gör urvalet av värdeord. Två vanliga fallgropar är strävan efter konsensus respektive rent önsketänkande. Välj enbart värdeord som dels är viktiga för företaget, dels redan omfattas av många framgångsrika medarbetare.

4. Utveckla värdeorden

Undvik floskelfällan och låt medarbetarna beskriva varför de enskilda värdeorden är viktiga för företagets framgång. Efterfråga och lyft fram konkreta exempel på vad det specifika värdeordet innebär i praktiken i medarbetarnas vardag.

5. Besluta i ledningsgruppen

Säkerställ att ledningsgruppen beslutar om texten ner till minsta kommatecken. Betona att texten är ett viktigt styrinstrument och eftersträva tydlighet. Det behöver inte vara ett problem om enskilda medarbetare inte helt känner igen sig eller om några slutar.

6. Be om förbättringsförslag

Uppmuntra alla anställda att löpande bidra med konkreta förbättringsförslag. Dialogen med medarbetarna är viktig för att höja kvaliteten på texten och skapa tydlighet. Delaktigheten är också viktig för att skapa engagemang och stärka företagskulturen.

7. Använd i all rekrytering

Säkerställ att alla jobbsökare förstår innebörden av värdegrunden. Låt exempelvis jobbsökaren ställa frågor utifrån rekryteringsbroschyren i ett särskilt möte. Välj bort även mycket kompetenta personer med värderingar och attityder som inte är förenliga med företagskulturen.

8. Samordna styrinstrument

Se till att skapa överensstämmelse mellan värdegrunden och samtliga företagets styrinstrument, exempelvis lönekriterier, medarbetarenkäter, frågemallar vid jobbintervjuer och referenstagande samt strukturer för lönesamtal och utvecklingssamtal.

9. Skapa rutiner för bevarande

Etablera rutiner för att levandegöra och bevara företagets värdegrund, exempelvis årliga uppdateringar av rekryteringsbroschyren, månatliga diskussioner om de olika värdeorden i avdelningsmöten och veckovisa diskussioner om konkreta exempel i enhetsmöten.

10. Förändra, förnya och förbättra

Använd stoltheten över en stabil värdegrund som ett förändringsinstrument. Ju tryggare vi känner oss, desto mer förändringsbenägna blir vi. Uppmuntra att företagets arbetsmetoder, processer och rutiner utsätts för ett ständigt förändringstryck från medarbetare som vill förnya och förbättra.

Vi på Westander tog fram vår rekryteringsbroschyr 2011. Under de efterföljande fem åren har företagets byråintäkt ökat med 50 procent, samtidigt som vi har satt lönsamhetsrekord och nått rekordbetyg i såväl medarbetarenkäter som kundundersökningar.

Läs mer om vår heldagskurs Från gnällkultur till snällkultur.

/Patrik Westander

Nyheter 2017

Visa fler