De sju frågorna i Westanders snällhetsenkät

Kan du i allmänhet lita på dina kollegor? Har din arbetsplats en god återkopplingskultur? Patrik Westander, vd och medgrundare av pr-byrån Westander, delar med sig av de sju frågorna i Westanders interna snällhetsenkät.

Häromveckan genomförde vi Westanders årliga enkät om snällhetskulturen. Syftet är att hitta förbättringsområden för att öka vårt interna förtroendekapital ännu mer. Frågan om ”man i allmänhet kan lita på sina kollegor på Westander” fick denna gång det rekordhöga betyget 9,71 på en tiogradig skala.

Betydelsen av snällhet underskattas på många arbetsplatser. Snällhet är inte en personlig egenskap, utan ett aktivt val av förhållningssätt kollegor emellan. Det handlar inte om mesighet, kravlöshet eller konflikträdsla. Snällhet handlar om att vilja andra väl.

När medarbetarna känner tillit och är hjälpsamma mot varandra blir samarbetet mer effektivt, kreativiteten ökar och kvaliteten blir högre. Företag med en snällhetskultur kan ta mer betalt för sina tjänster, enklare rekrytera rätt personer och behålla medarbetarna längre. Alla tjänar på att snällheten får återupprättelse i arbetslivet.

Här är de sju frågorna i Westanders interna snällhetsenkät, som vi hoppas och tror kan inspirera fler kunskapsföretag att kartlägga arbetsplatsens ”snällhetsutmaningar”. Vi använder en tiogradig skala där 1 motsvarar ”inte alls”, medan 10 är ”i mycket hög grad”.

1. I vilken grad tycker du att Företaget har tydliga ansvarsförhållanden?

Skapa tydlighet. Bygg en stabil grund med genomtänkt organisering och tydlig informationsgivning. Se först och främst till att etablera glasklara ansvarsförhållanden med tydliga mål och en löpande måluppföljning. Genom att alla vet vad som gäller skapar ledningen bättre förutsättningar för medarbetarna att känna tillit också till varandra.

2. I vilken grad tycker du att Företaget har en god återkopplingskultur?

Återkoppla systematiskt. Etablera rutiner och metoder för ständig återkoppling – såväl beröm som konstruktiv kritik – mellan kollegorna. På en välfungerande arbetsplats får medarbetarna höra minst fem gånger så många positiva kommentarer som kritiska. Lyft fram vikten av att alla anställda bidrar till kollegornas kompetensutveckling och företagets konkurrenskraft.

3. I vilken grad tycker du att de anställda på Företaget i allmänhet har god självkänsla?

Rekrytera god självkänsla. Anställ personer som känner sig trygga i sig själva, med alla mänskliga fel och brister. Vilseleds inte av att jobbsökare med prestationsbaserad självkänsla ofta kan visa stort driv och engagemang i rekryteringsprocessen. Personer med god självkänsla har i allmänhet lättare för att hantera återkoppling, vara hjälpsamma och samarbeta prestigelöst.

4. I vilken grad tycker du att Företaget har fokus på ständig förändring?

Odla en förändringskultur. Skapa ökat fokus på förändring, kreativitet och samarbete genom högt ställda ambitioner, tydliga kvalitetsrutiner och regelbundna kundundersökningar. Följ upp resultaten på ett sätt som stärker stoltheten och motverkar nöjdheten bland de anställda. Se till att arbetsmetoder utsätts för ett ständigt förändringstryck – i stort och smått – från medarbetare som vill förnya och förbättra.

5. I vilken grad tycker du att Företaget har en stark samarbetskultur?

Uppmuntra till samarbete. Etablera tydliga kvalitetsrutiner som bygger på samarbete, odla ett öppet diskussionsklimat och säkerställ en tydlig rollfördelning i alla samarbeten. Premiera samarbete och hjälpsamhet mellan kollegor i lönekriterier och bonussystem. Det är bara genom medarbetarnas samarbete som ett företag kan bli starkare än summan av individerna som jobbar i det.

6. I vilken grad tycker du att Företaget har en tydlig värdegrund?

Använd värdegrunden. Levandegör värdegrunden som styrinstrument för att bygga en snällhetskultur. Formulera en värdegrund som betonar vikten av både eget ansvar och samarbete. Involvera medarbetarna i en konkretisering av vad värdegrunden betyder i praktiken. Basera bland annat rekrytering och utvecklingssamtal på värdegrunden.

7. I vilken grad tycker du att man i allmänhet kan lita på sina kollegor på Företaget?

Mät förtroendekapitalet. Gör en årlig mätning av tilliten medarbetare emellan och använd resultatet för att synliggöra värdet av det interna förtroendekapitalet. Ökad trygghet i fördjupade samarbeten innebär att vi vågar berätta om eventuella misslyckanden och göra bort oss inför varandra. Det är en självförstärkande process där ökad tillit leder till förbättrat samarbete och ännu mer osjälviskt agerande.

Vi på Westander har sedan 2011 arbetat systematiskt med att bygga en effektiv och lönsam snällhetskultur på arbetsplatsen. Sedan dess har företagets byråintäkt ökat med över 50 procent, samtidigt som vi har satt lönsamhetsrekord och nått rekordbetyg i såväl medarbetarenkäter som kundundersökningar.

Här är två lästips:

What Google Learned From Its Quest to Build the Perfect Team, The New York Times Magazine, February 25, 2016

Proof That Positive Work Cultures Are More Productive, Harvard Business Review, December 1, 2015

Läs mer om vår heldagskurs Från gnällkultur till snällkultur.

/Patrik Westander