Sju tips för att bygga en lönsam snällhetskultur

Kan du i allmänhet lita på dina kollegor? Har din arbetsplats en god återkopplingskultur? Patrik Westander, vd och medgrundare av pr-byrån Westander, delar med sig av sju tips för att sätta snällheten i system på arbetsplatsen.

Häromveckan höll jag föredraget Sju tips för att bygga en lönsam snällhetskultur på konferensen Kvalitetsmagasinet Live. Med tipsen som utgångspunkt bidrog omkring 160 personer i publiken till att kartlägga det svenska arbetslivets ”snällhetsutmaningar” genom handuppräckning.

Betydelsen av snällhet underskattas på många arbetsplatser. Snällhet är inte en personlig egenskap, utan ett aktivt val av förhållningssätt kollegor emellan. Det handlar inte om mesighet, kravlöshet eller konflikträdsla. Snällhet handlar om att vilja andra väl.

När medarbetarna känner tillit och är hjälpsamma mot varandra blir samarbetet mer effektivt, kreativiteten ökar och kvaliteten blir högre. Företag med en snällhetskultur kan ta mer betalt för sina tjänster, enklare rekrytera rätt personer och behålla medarbetarna längre.

Här är Westanders sju tips om hur företagsledningen i ett kunskapsföretag kan bygga en lönsam snällhetskultur på arbetsplatsen.

1. Skapa tydlighet

Bygg en stabil grund med genomtänkt organisering och tydlig informationsgivning. Se först och främst till att etablera glasklara ansvarsförhållanden med tydliga mål och en löpande måluppföljning. Genom att alla vet vad som gäller skapar ledningen bättre förutsättningar för medarbetarna att känna tillit också till varandra.

2. Återkoppla systematiskt

Etablera rutiner och metoder för ständig återkoppling – såväl beröm som konstruktiv kritik – mellan kollegorna. På en välfungerande arbetsplats får medarbetarna höra minst fem gånger så många positiva kommentarer som kritiska. Lyft fram vikten av att alla anställda bidrar till kollegornas kompetensutveckling och företagets konkurrenskraft.

3. Rekrytera god självkänsla

Rekrytera personer som känner sig trygga i sig själva, med alla mänskliga fel och brister. Vilseleds inte av att jobbsökare med prestationsbaserad självkänsla ofta kan visa stort driv och engagemang i rekryteringsprocessen. Personer med god självkänsla har i allmänhet lättare för att hantera återkoppling, vara hjälpsamma och samarbeta prestigelöst.

4. Odla en förändringskultur

Skapa ökat fokus på förändring, kreativitet och samarbete genom högt ställda ambitioner, tydliga kvalitetsrutiner och regelbundna kundundersökningar. Följ upp resultaten på ett sätt som stärker stoltheten och motverkar nöjdheten bland de anställda. Se till att arbetsmetoder, processer och rutiner utsätts för ett ständigt förändringstryck från medarbetare som vill förnya och förbättra.

5. Uppmuntra till samarbete

Etablera tydliga kvalitetsrutiner som bygger på samarbete, odla ett öppet diskussionsklimat och säkerställ en tydlig rollfördelning i alla samarbeten. Premiera samarbete och hjälpsamhet mellan kollegor i lönekriterier och bonussystem. Det är bara genom medarbetarnas samarbete som ett företag kan bli starkare än summan av individerna som jobbar i det.

6. Använd värdegrunden

Använd värdegrunden som styrinstrument för att bygga en snällhetskultur. Formulera en värdegrund som betonar vikten av både eget ansvar och samarbete. Involvera medarbetarna i en konkretisering av vad värdegrunden betyder i praktiken. Basera bland annat rekrytering och utvecklingssamtal på värdegrunden.

7. Mät förtroendekapitalet

Gör en årlig mätning av tilliten medarbetare emellan och använd resultatet för att synliggöra värdet av det interna förtroendekapitalet. Ökad trygghet i fördjupade samarbeten innebär att vi vågar berätta om eventuella misslyckanden och göra bort oss inför varandra. Det är en självförstärkande process där ökad tillit leder till förbättrat samarbete och ännu mer osjälviskt agerande.

Vi på Westander har sedan 2011 arbetat systematiskt med att bygga en effektiv och lönsam snällhetskultur på arbetsplatsen. Under de efterföljande fem åren har företagets byråintäkt ökat med 50 procent, samtidigt som vi har satt lönsamhetsrekord och nått rekordbetyg i såväl medarbetarenkäter som kundundersökningar.

Vad tyckte de 160 deltagarna på Kvalitetsmagasinets konferens? Omkring sju av tio gav ett högt betyg på frågan om man i allmänhet kan lita på sina kollegor. Samtidigt var det bara cirka en av tio som menade att de har en god återkopplingskultur på sin arbetsplats.

Det är trist att begreppet snällhetskultur har blivit negativt laddat på många arbetsplatser. Alla tjänar på att snällheten får återupprättelse i arbetslivet.

Läs mer om vår heldagskurs Från gnällkultur till snällkultur.

/Patrik Westander

Nyheter 2017

Visa fler