Barack Obamas första åtgärd...

”Barack Obamas första åtgärd som president var att skärpa lobbyreglerna. I Storbritannien föreslår en kommitté ett hårdare regelverk för lobbyister, med bland annat förbud för ex-ministrar att åta sig lobbyuppdrag. I Sverige kan ett kommande betänkande från konstitutionsutskottet ge skärpta lobbyregler även i Sverige. (…)
I den svenska pr-branschen har Patrik Westander gått mot strömmen genom att hålla med dem som vill ha ökad reglering.
– Jag ser gärna ökade krav på öppenhet från riksdagen. Som ett första led skulle man kunna ställa krav på branschen på frivillig reglering, dagens självreglering fungerar inte. En uppförandekod måste vara så långtgående att det går att bryta mot den, säger Patrik Westander.”

Resumé den 29 januari 2009