Sex av tio vill veta när nyheter tillkommit på initiativ från lobbyister

Det blir allt vanligare att lobbyister och pr-konsulter aktivt påverkar vad som blir nyheter i tidningarna. Sex av tio svenskar tycker att tidningarna bör redovisa när deras nyheter tillkommit på initiativ från lobbyister, enligt en ny Sifoundersökning beställd av pr-byrån Westander.

60 procent av svenskarna tycker att tidningarna öppet bör redovisa när deras nyhetsmaterial tillkommit på initiativ från lobbyister och pr-konsulter. Bara 17 procent är emot förslaget, medan 23 procent inte har någon åsikt i frågan.

– Bantade redaktioner och ett uppskruvat nyhetstempo har gjort det enklare för lobbyister att aktivt påverka vad som blir nyheter, hur det blir nyheter och när det blir nyheter, säger pr-byråns vd Patrik Westander.

Pr-byrån Westander har i olika sammanhang argumenterat för att tidningarna bör bidra till att sprida kunskap och kritisk medvetenhet om sig själva. Detta kan åstadkommas på flera sätt:

• Journalister bör skriva öppet om hur det redaktionella arbetet går till.
• Artiklar som tillkommit på externt initiativ kan med fördel avslutas med en passus om detta.
• Tidningarna kan med jämna mellanrum öppet redovisa hur stor andel av deras artiklar som en viss dag tillkommit på initiativ av en part som har ett intresse av artikeln.

– Informationsbranschen i Sverige omsätter cirka 36 miljarder om året. Som läsare bör man hela tiden ställa sig frågan: ”Vem vinner på att detta blev en nyhet?”, säger Patrik Westander.

Sifoundersökningen är baserad på telefonintervjuer med 1.000 personer under perioden 6-9 februari 2006. Följande fråga ställdes: ”Det blir allt vanligare att lobbyister och pr-konsulter aktivt påverkar vad som blir nyheter i tidningarna. Tycker du att tidningarna öppet bör redovisa när deras nyhetsmaterial tillkommit på initiativ från lobbyister och pr-konsulter?”

Svarsandelarna blev som följer: Mycket bra förslag: 25 procent; ganska bra förslag: 35 procent; ganska dåligt förslag: 11 procent; mycket dåligt förslag: 6 procent; tveksam, vet ej: 23 procent.