Sekretess

Sekretess

I mitt arbete för Westander PR Sverige AB kan jag komma att få tillgång till information som getts i förtroende från en uppdragsgivare eller som jag annars får reda på inom ramen för min yrkesutövning och som inte är offentlig.

Det kan till exempel gälla uppgifter om uppdragsgivarens kunder, anställda, ekonomi och marknadsplaner, om utveckling av administrativa system, produkter, produktion eller om säkerhet i verksamheten.

Sådan konfidentiell information som rör uppdragsgivarens verksamhet får enbart användas i mitt arbete och för det ändamål den är avsedd. All annan användning eller spridning av uppgifterna är förbjuden.

Det åligger mig som anställd eller konsult att iaktta tystnadsplikt om alla dessa förhållanden samt förhindra att sådan information sprids till obehöriga personer. Min tystnadsplikt kvarstår även sedan min anställning på eller mitt uppdrag för Westander PR Sverige AB har upphört.

Jag bekräftar härmed att jag tagit del av och kommer att följa ovanstående regler.

Läs om våra självpåtagna öppenhetskrav >>