10 tips om hållbarhetsrapporten

Allt fler företag låter hållbarhetsrapporten utgöra basen för sin kommunikation kring hållbarhetsarbetet. Syftet kan vara att stärka varumärket, inspirera andra och driva det egna hållbarhetsarbetet framåt.

Läs mer om vår heldagskurs Kommunicera hållbarhet och hör gärna av dig till Emma Rost om du vill ha fler tips.

1

Bestäm syftet

Slå fast ert syfte med hållbarhetsrapporten, utöver att uppfylla lagkrav. Ett tydligt syfte avgör målgruppen, påverkar formatet och gör det möjligt att sätta konkreta mål.

2

Skräddarsy formatet

Använd ett format och tilltal som stämmer med syftet. Med välskrivna texter, intres­seväckande infografik och relevanta bildval blir rapporten läst och delad av fler i er målgrupp.

3

Gör det enkelt

Sträva efter att beskriva ert arbete så enkelt och lättbegripligt som möjligt. Undvik fackuttryck, tekniska detaljer och förkort­ningar i rapporten.

4

Var öppna

Berätta också om mindre positiva saker ni hittar i er verksamhet och vad ni gör konkret för att komma till rätta med dem. Öppenhet är det bästa sättet att bygga för­troende.

5

Hitta allmänintresset

Lyft blicken och visa hur era viktigaste hållbarhetsfrågor berör många. Allmän­intresset skapar engagemang och ökar era chanser att nå ut med budskapen.

6

Kommunicera löpande

Berätta om nyheter från ert hållbarhetsar­bete löpande. Släpp olika delar av rappor­tens innehåll på förhand, vid olika tillfäl­len under hela året.

7

Spara den bästa nyheten

Släpp rapporten tillsammans med den tyd­ligaste nyheten. En utbruten hållbarhets­nyhet med stort allmänintresse når fram betydligt bättre än nyheten om att redovis­ningen är klar.

8

Bilda opinion

Fokusera på en eller ett fåtal hållbarhetsfrå­gor som ni driver långsiktigt. När rapporten just är släppt är det ett bra läge att opinions­bilda och försöka påverka i er riktning.

9

Använd alla kanaler

Sprid materialet i alla kanaler som är re­levanta för att nå fler i målgruppen. Ska ni göra en film, starta en hashtag, skriva debattartiklar, dela en infografik eller göra en snapchatstory?

10

Följ upp målen

Utvärdera om ni nådde era mål och ta fram åtgärder för att nästa hållbarhetsredovisning ska bli ännu bättre. Våga tänka nytt vad gäller såväl innehåll som format och kommunikation.