10 tips om hälsokommunikation

Hälsofrågor berör alla och kommunikation om hälsa har lätt att väcka engagemang. Samtidigt får forskningsbaserad kunskap om hälsa inte den spridning den förtjänar. Genom att delta i hälsodebatten kan ni bidra till ökad kunskap och bättre folkhälsa.

Läs om våra specialister inom hälsa och forskning och hör gärna av dig till Sara Arborén om du vill ha fler tips.

1

Dela med er

Sprid värdefull information till alla som kan ha nytta av den. Alla aktörer som på ett eller annat sätt jobbar med hälsofrågor kan skapa samhällsnytta genom att dela med sig av kunskap.

2

Betona möjligheterna

Ge konkreta tips på hur hälsan kan för­bättras snarare än att skuldbelägga. Människor är mer mottagliga för information som de kan ha nytta av i vardagen.

3

Förstärk det goda

Berätta om alla som gör kloka livsstilsval i stället för motsatsen. Att fokusera på det positiva är effektivt, eftersom vi gärna vill göra som andra i vår omgivning.

4

Utgå från fakta

Basera era budskap på forskning eller an­dra kontrollerbara fakta och hänvisa till källor. Det är vanligt att felaktig informa­tion om hälsofrågor får fäste.

5

Håll det enkelt

Undvik facktermer och lyft fram det vikti­gaste. För att nå ut med forskningsbaserad kunskap i hälsofrågor krävs ett enkelt och lättbegripligt språk.

6

Lär känna målgrupperna

Genomför en målgruppsanalys för att kunna göra budskapet mer träffsäkert och välja de lämpligaste kanalerna. För att på­verka effektivt i hälsofrågor behöver ofta flera olika grupper nås.

7

Ta vara på statistik

Använd statistik för att skapa ett nyhets­värde och höja kunskapsnivån i debatten. Siffror, jämförelser och trender ger trovär­dighet och kan ofta väcka intresse.

8

Tänk digitalt

Utnyttja sociala medier och använd bild, film eller infografik för att öka genomsla­get och göra budskapet tydligare. Hälso­frågor engagerar och har god potential till spridning.

9

Ha koll på reglerna

Använd gott omdöme och följ regelverken. Det finns både etiska avvägningar och juri­diska riktlinjer när det gäller kommunika­tion om läkemedel och andra hälsofrågor.

10

Våga uttala er

Låt inte en livlig debatt och ett oklart forskningsläge avskräcka er från att kommunicera. Var i det läget extra tydliga med vad som är belagt och varifrån informationen kommer.