10 tips för pr i hela landet

Det som ligger nära oss har ett större nyhetsvärde. Med lokala nyhetsvinklar och riktade inlägg i sociala medier kan ni nå långt utanför storstadsmedierna.

Läs mer om vår heldagskurs Skapa publicitet och hör gärna av dig till Sebastian Stjern om du vill ha fler tips.

1

Lokalanpassa pressmeddelandet

Skapa lokalt anpassade versioner av ett pressmeddelande med hjälp av statistik på läns- och kommunnivå. Använd om möj­ligt länets eller kommunens namn i rubrik och ingress.

2

Vinkla debattartikeln lokalt

Korta ner och skriv om en debattartikel till flera olika artiklar med kommunal el­ler regional vinkel. Lokalmedias debattsidor är ofta en bra kanal för att nå beslutsfattare i kommuner och regioner.

3

Använd sociala medier

Skriv inlägg kopplade till de lokala nyhe­terna och debattinläggen för era sociala kanaler. Sponsra inläggen för att rikta dem mot det område i landet som ni vill nå.

4

Utse lokala talespersoner

Underlätta för lokalmedia och öka chan­serna till genomslag genom att utse lokala talespersoner. Låt dem vara kontaktperso­ner i pressmeddelanden och medunder­tecknare av debattartiklar.

5

Ge tydliga ramar

Ta fram enkla och tydliga budskap för att hjälpa era lokala talespersoner. Med tydliga ramar kan ni ge stor frihet till talespersonerna att sköta medierelationerna på lokal nivå.

6

Medieträna talespersonerna

Utveckla kompetensen hos de lokala tales­personerna genom att regelbundet medieträna dem. Det skapar trygghet och ger konkreta verktyg för att hantera intervjuer på ett förtroendeingivande sätt.

7

Hitta rätt journalister

Kontakta lokala journalister som har ett specialintresse för era frågor. Etablera re­lationer till dem och förklara vilket slags lokalanpassat material ni kan erbjuda.

8

Använd lokala case

Hjälp nyhetsredaktionen att hitta ett lo­kalt case, med en intervjuperson som är berörd av er fråga. Genom att erbjuda en lokal intervjumöjlighet kan ni underlätta journalistens jobb.

9

Ställ lokala opinionsfrågor

Beställ lokala opinionsundersökningar kopp­lade till syftet med ert pr-arbete. Med en re­gelbundet återkommande fråga kan ni dess­utom visa på trender i den lokala opinionen.

10

Fråga lokalpolitiker

Genomför en enkätundersökning bland politiker på lokal och regional nivå. De flesta kommuner och regioner publicerar mejladresser till politiska företrädare på sina hemsidor.