10 tips om förändringskommunikation

Större förändringar i verksamheten kan vara utmanande och påverka grupper eller enskilda medarbetare negativt. Genom att kommunicera öppet och tydligt kan ni minska risken för konflikt och öka det interna engagemanget.

Läs mer om vår heldagskurs Bli en bättre ledare och hör gärna av dig till Johan Lindahl om du vill ha fler tips.

1. Bejaka förändring

Prata om förändring som något viktigt och naturligt. Ansträng er samtidigt för att bygga en öppenhetskultur där alla åsikter kommer till uttryck.

2. Utgå från ledningen

Låt först de personer som har varit delaktiga i beslutet informera. Därefter kan mellanchefer förklara och diskutera förändringen i sina respektive arbetsgrupper.

3. Förenkla för mellanchefer

Förbered frågor och svar som gör det enkelt för mellanchefer att förklara ledningens resonemang. Understryk att mellanchefen har all rätt att uttrycka sina egna åsikter.

4. Prata först med berörda

Visa respekt genom att först kommunicera med de medarbetare som påverkas mest. Ett muntligt samtal gör det möjligt för medarbetare att reagera och ställa frågor.

5. Tydliggör syfte och målbild

Berätta på ett konkret sätt varför förändringen sker och vad ni vill uppnå. Genom att kommunicera beslutet som ett aktivt vägval kan ni enklare skapa engagemang och acceptans.

6. Var öppna med utmaningarna

Kommunicera öppet och uppriktigt kring eventuella negativa konsekvenser för medarbetarna. Berätta utan skönmålning vad ni gör att för att situationen ska bli så bra som möjligt.

7. Bygg en berättelse

Förklara på vilket sätt förändringen är en del i ett större sammanhang. Delaktighet i ett arbete som exempelvis strävar mot ett bättre samhälle ökar vår känsla av meningsfullhet.

8. Teckna färdvägen

Berätta vad ni önskar av medarbetarna utan att detaljstyra dem. Genom att ge de anställda möjlighet att reflektera kring hur de kan bidra skapar ni en grogrund för engagemang.

9. Efterfråga synpunkter

Ge tid och plats för de anställda att ställa frågor och diskutera förändringen. Be om återkoppling och se frågor, synpunkter och förslag som en viktig faktor för kvaliteten i förändringsarbetet.

10. Kommunicera återkommande

Överinformera genom att löpande upprepa målbilden och berättelsen. När det gäller beslut om en större förändring är det nästan omöjligt att kommunicera för mycket.