10 tips om lobbying

Lobbying handlar om att påverka politiska beslut genom dialog med beslutsfattare och bredare opinionsbildning. Om många gör sina röster hörda blir debatten mer allsidig och de politiska besluten klokare.

Läs mer om vår heldagskurs Lobbying och hör gärna av dig till Johannes Krunegård om du vill ha fler tips.

1. Sätt ett konkret mål

Ta fram ett tydligt och konkret mål om vilket politiskt beslut ni vill ska fattas. Då blir det lättare för beslutsfattarna att förstå vad ni vill och för er själva att jobba fokuserat.

2. Hitta beslutsfattarna

Identifiera de politiker som beslutar om er fråga, deras rådgivare och ansvariga tjänstemän. Prioritera att hitta de relevanta medarbetarna, som ofta har stort inflytande.

3. Kartlägg ställningstaganden

Hitta olika ståndpunkter i motioner, uttalanden i media, inlägg på X och partiernas program. Ta även reda på hur myndigheter, intresseorganisationer och allmänheten ställer sig i frågan.

4. Skriv en rapport

Sammanställ en rapport om sakfrågan, som lyfter fram alla argument som talar för ert förslag. Rapporten är en bas för både politikerkontakter och opinionsbildning.

5. Formulera budskapet

Ta fram ett tydligt budskap som besvarar följande tre frågor: Vad är samhällsproblemet? Vilken är lösningen? Vad är det konkreta förslaget?

6. Skapa allianser

Samarbeta med andra företag och organisationer som stödjer ert förslag. Det stärker trovärdigheten i budskapet, i synnerhet om ni är ett företag med kommersiella motiv.

7. Föreslå er lösning

Var lösningsorienterade när ni träffar politikerna och presentera konkreta förslag. Dröj inte vid problemen och gör inte heller uppvaktningen obehaglig genom att ställa hårda krav.

8. Lyft fram allmänintresset

Utgå från argument som belyser allmänintresset. Förtroendevalda politiker fattar inte beslut utifrån behov hos enskilda företag eller organisationer.

9. Sök samarbete

Försök hitta gemensamma intressen och tydliggör hur ert förslag kan hjälpa politikerna att leva upp till sina vallöften. Använd gärna de nationella mål som har beslutats av regeringen eller riksdagen som hävstång.

10. Ge positiv respons

Visa uppskattning när politiker driver de frågor ni arbetar med. Återkopplingen stärker deras engagemang och hjälper er att etablera betydelsefulla kontakter.