10 tips om pr-planen

En konkret plan för pr-arbetet hjälper er att gå från strategi till handling. Pr-planen ger praktisk vägledning i det dagliga arbetet och bidrar till att ni kan arbeta mer proaktivt. Utan en konkret plan riskerar pr-arbetet att bli ineffektivt, tidskrävande och händelsestyrt.

Här följer några delar som ofta ingår i en pr plan, med exempel från Westanders egen verksamhet.

Läs mer om vår heldagskurs Skapa publicitet och hör gärna av dig till Anders Wennerstrand om du vill ha fler tips.

1. Syfte

Bestäm varför ni ska arbeta med pr. Är det för att intressera kunder för en produkt, bygga ert varumärke, bilda opinion i en viss fråga eller attrahera potentiella medarbetare? Ingen pr har ett egenvärde.

Exempel: Syftet med Westanders pr-arbete är att bygga vårt varumärke, både som pr-partner och som arbetsgivare.

2. Styrkor och svagheter

Analysera era styrkor och möjligheter, exempelvis att ni har en skicklig talesperson eller att era sakfrågor har ett stort allmänintresse. Identifiera också svagheter och risker, till exempel att ni har små resurser eller dåligt anseende hos journalister.

Exempel: Westanders styrkor ligger i pr-byråns eget deltagande i debatten, våra konsulters personliga samhällsengagemang och vår vilja att göra pr-verktygen tillgängliga för fler. Den huvudsakliga svagheten är att vi fortfarande bara är Sveriges sjunde största pr-byrå (2022) och att det finns en begränsad kännedom om företagets existens.

3. Målgrupper

Slå fast vilka som är era målgrupper och ta reda på mer om deras förkunskaper, attityder och mediekonsumtion. Vi blir lätt hemmablinda och tror att vi vet allt om vår målgrupp eller att den vi talar till är ungefär som vi själva.

Exempel: Westanders primära målgrupper är dels möjliga uppdragsgivare, främst stora företag som vill delta mer i samhällsdebatten, dels samhällsengagerade möjliga jobb sökare.

4. Samhällsfrågor

Identifiera samhällsfrågor som knyter an till er kärnverksamhet och som ni vill opinionsbilda kring. Kartlägg samhällsproblemet och bestäm er för vilka lösningar ni vill föreslå. Tydliggör också hur ni själva bidrar till lösningen.

Exempel: Westander opinionsbildar bland annat för kollektivavtal i pr-branschen, en del av arbetsmarknaden där sådan grundtrygghet inte är så vanlig.

5. Budskap

Bestäm er för ett huvudbudskap som ska finnas som en röd tråd i all er kommunikation. Bryt ner huvudbudskapet i några få konkreta delbudskap.

Exempel: Westander konkurrerar inte med lågt pris, utan med hög kvalitet och nöjda uppdragsgivare. De senaste tio åren har vi vunnit fler kundundersökningar än någon annan svensk pr-byrå.

6. Kanaler

Utgå från målgrupperna och bestäm vilka kanaler som är de bästa för att nå fram med era budskap. Följ era viktigaste medier noga för att lära er vilket material, vilken sorts nyheter och vilket språk som passar bäst.

Exempel: Westanders viktigaste kanaler är branschmedier för kommunikation och pr. Våra sociala kanaler ska bidra till att driva trafik till Westanders hemsida, som är vår främsta rekryteringsplattform.

7. Talespersoner

Utse en talesperson som ni vill profilera, till exempel genom att citera personen i pressmeddelanden. Talespersonen ska vilja prioritera kontakter med journalister. Lansera också gärna en eller flera experter som media kan kontakta.

Exempel: Vd är Westanders talesperson i företagsspecifika frågor. Alla konsulter uppmuntras att uttala sig i olika frågor som exempelvis hållbarhetsexpert, ledarskapsexpert eller varumärkesexpert.

8. Pr-mål

Bestäm konkreta och mätbara mål som ni regelbundet följer upp. Det gäller såväl genomslag i traditionella medier som nyckeltal för era digitala kanaler. Använd uppföljningarna till att löpande förändra och förbättra pr-arbetet.

Exempel: Westanders kvantitativa mål i sociala medier är att vi i var och en av våra tre prioriterade kanaler ska tillhöra topp tre bland Sveriges tio största pr-byråer, beräknat som en kombination av antal följare och grad av engagemang.

9. Affärsmål

Beskriv vilka affärsmål ni vill att pr-målen ska bidra till. Vanligtvis handlar affärsmålen om ekonomiska resultat, men de kan också gälla exempelvis ökad kundnöjdhet eller medarbetartrivsel.

Exempel: Westander vill fördubbla byråintäkten på sju år, motsvarande en ökning med 10 procent per år. Vårt långsiktiga expansionsmål är att bli en av Nordens största pr-byråer.

10. Kalendarium

Upprätta ett kalendarium för alla era pr-aktiviteter. Slå fast vad som ska göras, när det ska göras och vem som är ansvarig. Använd kalendariet som planeringsverktyg och uppdatera det regelbundet.

Exempel: I alla Westanders löpande samarbeten finns en detaljerad och kronologiskt uppbyggd handlingsplan för pr-arbetet. Planen har ofta fokus på uppdragsgivarens målbild om tre år.