10 tips om återkopplingskulturen

På en välfungerande arbetsplats pratar kollegor med varandra, i stället för om varandra. Etablera rutiner och metoder för ständig återkoppling mellan kollegorna.

1

Prata om syftet

Prata mycket om syftet med att etablera en återkopplingskultur – att den bidrar till medarbetarnas kompetensutveckling och stärker företagets konkurrenskraft. Då ökar motivationen att bidra.

2

Fokusera på beröm

Betona att en god återkopplingskultur bygger på att medarbetarna får höra minst fem gånger så många positiva kommentarer som kritik. Fokus på beröm gör återkoppling mer lustfyllt.

3

Var ett föredöme

Agera föredöme som chef genom att ösa beröm över medarbetarna och framföra kritik på ett konstruktivt sätt. Viktigt är också att ofta efterfråga återkoppling på egna insatser.

4

Coacha medarbetare

Uppmana medarbetare att återkoppla mycket och att aldrig kritisera någon som inte är närvarande. Kritik ska alltid ges direkt till den som är berörd.

5

Utvärdera arbetsinsatser

Uppmuntra medarbetare att alltid utvärdera sina egna arbetsinsatser genom att ställa två frågor: ”Vad gjorde jag bra den här gången? Vad kan jag göra ännu bättre nästa gång?”

6

Ta fram en tipslista

Involvera de anställda i att ta fram en tipslista med praktiskt användbara metoder för återkoppling. Det sänder en signal om hur viktig frågan är för företaget.

7

Använd rekryteringen

Berätta om företagets återkopplingskultur och ställ frågor om återkoppling vid alla rekryteringar. Tydliggör att ni söker personer med god självkänsla, som har lättare att hantera kritik.

8

Introducera nyanställda

Inkludera tipslistan om återkoppling i introduktionsmaterialet till nyanställda. Be nya kollegor att komma med frågor och förbättringsförslag på tipsen.

9

Ställ frågor i utvecklingssamtal

Gör ömsesidig återkoppling till rutin under utvecklingssamtalen. Låt både medarbetare och chef svara på två frågor: ”Vad är jag mycket bra på? Vad kan jag förbättra under det närmaste året?”

10

Gör regelbundna mätningar

Gör en årlig mätning bland medarbetarna: ”I vilken grad tycker du att vi har en god återkopplingskultur?” Använd resultatet för att synliggöra värdet av återkopplingskulturen.