10 tips om lobbying

Lobbying handlar om att påverka politiska beslut genom kontakter med beslutsfattare och via bredare opinionsbildning. Om många gör sina röster hörda blir debatten mer allsidig och de politiska besluten klokare.

Läs mer om vår heldagskurs Lobbying och hör gärna av dig till Mikael Persson om du vill ha fler tips.

1

Sätt ett konkret mål

Ta fram ett tydligt och konkret mål om vil­ket politiskt beslut ni vill ska fattas. Då blir det lättare för beslutsfattarna att förstå vad ni vill och för er själva att jobba fokuserat.

2

Hitta beslutsfattarna

Identifiera de politiker som beslutar om er fråga, deras rådgivare och ansvariga tjänste­män. Prioritera att hitta de relevanta med­arbetarna, som ofta har stort inflytande.

3

Kartlägg ställningstaganden

Hitta olika ståndpunkter i motioner, ut­talanden i media, inlägg på twitter och partiernas program. Ta även reda på hur myndigheter, intresseorganisationer och allmänheten ställer sig i frågan.

4

Skriv en rapport

Sammanställ en rapport om sakfrågan, som lyfter fram alla argument som talar för ert förslag. Rapporten är en bas för både politi­kerkontakter och opinionsbildning.

5

Formulera budskapet

Ta fram ett tydligt budskap som besvarar följande tre frågor: Vad är samhällsproble­met? Vilken är lösningen? Vad är det kon­kreta förslaget?

6

Skapa allianser

Samarbeta med företag och organisationer som stödjer ert förslag. Det stärker trovär­digheten i budskapet, i synnerhet om ni är ett företag med kommersiella motiv.

7

Föreslå er lösning

Träffa politikerna och presentera ert kon­kreta förslag. Stanna inte för länge vid problembeskrivningen och gör inte heller uppvaktningen obehaglig genom att ställa hårda krav.

8

Lyft fram allmänintresset

Lyft alltid fram argument som visar på frå­gans allmänintresse. Förtroendevalda poli­tiker fattar inte beslut utifrån intresset hos enskilda företag eller organisationer.

9

Sök samarbete

Försök hitta gemensamma intressen och tydliggör hur ert förslag kan hjälpa po­litikerna att leva upp till sina vallöften. Använd gärna de nationella mål som har beslutats av regeringen eller riksdagen som hävstång.

10

Ge positiv respons

Visa uppskattning när politiker driver de frågor ni arbetar med. Återkopplingen stär­ker deras engagemang och hjälper er att etablera betydelsefulla kontakter.