Krisplan

För att hjälpa en uppdragsgivare att förebygga mediala kriser identifierar vi och analyserar uppdragsgivarens risker för negativ publicitet. Vi tar del av relevant underlag i form av exempelvis medarbetarenkäter, kundundersökningar och framförd kritik i traditionella och sociala medier. Vi genomför intervjuer med nyckelpersoner och analyserar svagheter i organisationen och risker i omvärlden.

I en workshop tillsammans med uppdragsgivarens ledningsgrupp redovisar vi Westanders analys. Därefter diskuterar vi gemensamt vilka åtgärder som behöver vidtas för att stärka ansvarstagandet och öppenheten. Vi använder scenarioövningar för att höja beredskapen för mediekriser och för att identifiera ytterligare åtgärdsbehov. Arbetet dokumenteras i en handlingsplan för kriskommunikation, som fokuserar på grundläggande principer och förhållningssätt samt anger de funktioner som behöver mobiliseras vid en kris.

Utifrån uppdragsgivarens ambitionsnivå kommer vi gemensamt överens om omfattningen av Westanders stöd.

Mer om Kris­kommunikation

Letar du efter något annat?