10 tips om arbetsgivarvarumärket

Ett starkt varumärke är välkänt, tydligt och positivt laddat. Företag som arbetar aktivt med att stärka sitt varumärke som arbetsgivare har större möjlighet att rekrytera och behålla rätt medarbetare.

Läs mer om vår heldagskurs Bli en bättre chef och hör gärna av dig till Frida Blom om du vill ha fler tips.

1

Betona samhällsnyttan

Prata mycket om syftet med verksamhe­ten och hur ni bidrar till samhället. Det är engagerande att sträva mot ett gemensamt högre mål.

2

Delta i samhällsdebatten

Opinionsbilda i viktiga samhällsfrågor som ligger nära er kärnverksamhet. Ett företag som deltar i samhällsdebatten upplevs av många som en mer sympatisk arbetsgivare.

3

Bjud på kunskap

Stärk ert varumärke som kunskapsföretag genom att frikostigt dela med er av expert­kunskap. Det attraherar både medarbetare och kunder när företag kostnadsfritt spri­der sin kärnkompetens.

4

Positionera er

Tänk noga igenom vad ni kan erbjuda som skiljer er från liknande arbetsgivare i bran­schen. Medarbetare ska veta vad de får ut av att jobba hos just er.

5

Ge en sanningsenlig bild

Kommunicera en bild av företaget som stäm­mer överens med era medarbetares upplevel­ser. Budskap som krockar med verkligheten raserar företagets förtroendekapital.

6

Använd medarbetarenkäter

Kommunicera resultat från medarbetarun­dersökningar till både anställda och jobb­sökare. En undersökning som också visar spridningen i svaren ger en nyanserad bild av er som arbetsgivare.

7

Tydliggör värdegrunden

Involvera medarbetarna i att ta fram en rekryteringsbroschyr som beskriver värde­grunden och företagskulturen. Med kon­kreta exempel kan ni tydliggöra vilka värde­ringar ni står för.

8

Beskriv vem ni söker

Berätta vilka egenskaper ni söker hos era med­arbetare. På så sätt hjälper ni en jobbsökare att själv avgöra om hon eller han har förutsätt­ningar att kunna trivas och göra ett bra jobb.

9

Avskräck fel personer

Var ärlig kring utmaningar i jobbet och be­rätta också om vilka förhållningssätt som inte fungerar hos er. Rekryteringsproces­sen ska avskräcka fel personer, lika mycket som den ska attrahera rätt personer.

10

Betona inre motivation

Lyft fram självstyrning, utvecklingsmöjlig­heter och värderingar som goda skäl för att jobba hos er. Sådana inre faktorer motiverar betydligt mer än lönenivåer.