10 tips om att skapa nyheter

En bra nyhet är nyckeln till publicitet och ger en möjlighet att föra fram era budskap. När ni har inventerat vilka nyheter er verksamhet redan genererar kan ni genomföra en kreativ idéprocess för att systematiskt skapa ännu fler.

Läs mer om vår heldagskurs Skapa publicitet och hör gärna av dig till Anders Wennerstrand om du vill ha fler tips.

1

Ställ opinionsfrågor

Beställ medialt intressanta opinionsunder­sökningar som tydligt knyter an till syftet med ert pr-arbete. Med en regelbundet återkommande fråga kan ni också visa på trender.

2

Använd offentlig statistik

Berätta regelbundet om ny offentlig sta­tistik inom ert ämnesområde. Gör även lokalt anpassade versioner genom att ex­empelvis jämföra med befolkningstal i län och kommuner.

3

Skapa ett index

Lansera ett nytt index genom att samman­ställa befintlig statistik. Använd 2–3 olika faktorer som gemensamt speglar den före­teelse ni vill väcka uppmärksamhet kring.

4

Gör rankningar

Ta fram rankningar och gör listor i olika kategorier. Media älskar jämförelser – ”hela listan” är ett populärt uttryck – och rankade aktörer bidrar ofta själva till spridningen.

5

Skriv rapporter

Sammanställ enkla och lättillgängliga rap­porter om ert ämnesområde. Använd in­fografik för att underlätta läsningen och på så vis öka genomslaget för rapportens statistiknyheter.

6

Presentera ett förslag

Lägg fram ett konkret förslag på hur ett samhällsproblem ska lösas. Ställningstagan­det bör vara kopplat till er kärnverksamhet och frågan ska ha ett allmänintresse.

7

Lansera en expert

Profilera en talesperson som expert på ert ämnesområde. Igenkänningsfaktorn är vik­tig för media och en etablerad expert kan få många förfrågningar om att uttala sig.

8

Instifta ett pris

Lansera en årlig utmärkelse och tillsätt en extern jury som väljer finalister och utser en vinnare. Genomslaget kan bli särskilt bra om det är välkända pristagare.

9

Skapa en temadag

Trygga er plats i kalendern genom att lan­sera en egen dag. En temadag ger er möj­lighet att på kort sikt kraftsamla kommu­nikationen och att på längre sikt skapa en ny tradition.

10

Inventera dagsaktualitet

Uppdatera er handlingsplan löpande och låt er inspireras av dagsaktualitet. Skapa en koppling mellan era nyheter och en temadag, högtid, årsdag eller dagsaktuell händelse.