10 tips om pr-budgeten

Ett samarbete med en kvalificerad pr-byrå kan kosta en till två miljoner kronor per år. Genom att budgetera för ett löpande pr-samarbete kan ni stärka er kommunikation med fokus, uthållighet och utifrånperspektiv.

Läs mer om Westanders grundtjänst tankeledarskap och hör gärna av dig till Frida Blom om du vill ha fler tips.

1. Koppla till affärsmål

Argumentera för en ökad pr-budget utifrån affärsmål som vd och styrelse prioriterar högt. Ska ni bygga ert varumärke, skapa nya affärsmöjligheter eller bli en mer attraktiv arbetsgivare?

2. Mät pr-arbetet

Formulera en treårig målbild, som bidrar till affärsnytta och vägleder pr-arbetet. Skapa fokus och uthållighet genom att årligen mäta hur långt ni har kommit i arbetet med att förverkliga målbilden.

3. Redovisa resultaten

Sammanfatta regelbundet er mätbara förflyttning mot målbilden. Gör en tydlig koppling mellan pr-samarbetets framgångar och affärsmålen.

4. Utgå från utveckling

Ha som utgångspunkt inför budgetprocessen att era pr-framgångar skapar möjligheter att satsa mer. En högt ställd ambition ökar dessutom er förmåga att tänka nytt.

5. Föreslå en siffra

Ligg steget före i budgetprocessen och ge diskussionen ett utvecklingsfokus genom att föreslå ett belopp. Den siffra som nämns först i era budgetsamtal blir lättare normgivande.

6. Argumentera enkelt

Ta fram ett kort och tydligt budskap som sammanfattar varför pr-budgeten är viktig. Hitta konkreta exempel, siffror och fakta som utgår från affärsmålen och stödjer budskapet.

7. Jämför med anställning

Ställ en möjlig ökning av era interna pr-resurser mot ert samarbete med en extern pr-partner. Välj väg och utvärdera strategivalets fördelar och nackdelar en gång per år.

8. Ställ mot reklam

Jämför reklambudgetens fördelar och nackdelar med att satsa mer på pr. Behöver ni mer av reklamens garanterade utrymme, eller mer av pr-genomslagets högre trovärdighet?

9. Höj styrelsens pr-kompetens

Hitta konkreta metoder för att stärka styrelsens kompetens kring hur ni kan delta i samhällsdebatten. Involvera styrelsen i den treåriga målbilden och redovisa regelbundet era pr-framgångar.

10. Utveckla eller avveckla

Ha som ambition att utveckla samarbetet med er pr-partner – alternativt avveckla samarbetet. En oförändrad pr-budget över tid leder till stagnation och kan lätt skapa ömsesidig frustration.